Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null Mapa akustyczna m.st. Warszawy

Czym jest mapa i do czego służy

Mapa akustyczna stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

  1. informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;

  2. opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;

  3. tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

Podstawowym celem tworzenia mapy akustycznej jest tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem. W oparciu o mapy akustyczne również w cyklu 5-letnim, sporządzane są programy ochrony środowiska przed hałasem.

Mapy akustyczne dla aglomeracji tworzy się uwzględniając hałas z:

  1. ruchu kołowego,

  2. ruchu szynowego (kolejowego, tramwajowego),

  3. lotnisk,

  4. miejsc prowadzenia działalności przemysłowej.

Przetarg na sporządzenie Mapy akustycznej Warszawy

Warszawa ogłosiła przetarg na sporządzenie Mapy akustycznej Warszawy, która pozwoli sprawniej działać na rzecz ochrony mieszkańców przed uciążliwym hałasem.

Szczegółowe informacje nt. przetargu na sporządzenie mapy akustycznej m.st. Warszawy można znaleźć na stronie internetowej m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie).

Termin składania ofert minął 16 sierpnia 2021 o godzinie 12:00.

Jak powstaje mapa i gdzie jest dostępna

Mapa akustyczna m.st. Warszawy tworzona jest w cyklu 5-letnim. Pierwsza mapa powstała w roku 2007. Aktualna mapa została sporządzona na podstawie danych wejściowych zgromadzonych w latach 2014 – 2016 i jest dostępna na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).

Jakie korzyści daje mapa akustyczna

Dzięki Mapie akustycznej m.st. Warszawy możliwe jest zobrazowanie źródeł hałasu pochodzących m.in. z komunikacji (drogowej, szynowej czy lotniczej) czy z ośrodków przemysłowych.

Poszczególne warianty mapy służą nie tylko do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, ale także są wykorzystywane m.in. przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak podstawowym celem powstania tego dokumentu jest tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem – na podstawie mapy powstanie „Program ochrony środowiska przed hałasem”.

Mapa akustyczna m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie)

Na jakiej podstawie prawnej powstaje mapa

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku, które zostały zaimplementowane do prawa krajowego, tj. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) Warszawa jako aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska, tj. sporządza mapę akustyczną.

Opracowanie zostało wykonane na podstawie umowy Nr OŚ/B/III/1/11/U-80/16-18 z dnia 20 lipca 2016 r. pomiędzy Zamawiającym: Miastem Stołecznym Warszawa, a Wykonawcą: firmami BMTcom Sp. z o.o., SVANTEK Sp. z o.o. oraz PVO Sp. z o.o. 

Mapa akustyczna m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?