Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane „planami miejscowymi”. W planie ustala się przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

Z planu dowiesz się między innymi:

  • co możesz wybudować

  • jak wysoki może być budynek

  • gdzie będzie dojazd do twojej nieruchomości

  • co może powstać obok twojej nieruchomości.

Na stronie https://architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. 

Nie znalazłeś informacji?