Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

null Nadawanie nazw ulicom i placom publicznym, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek. Wybierz odpowiednie dla danej sprawy dodatkowe druki (listy, zgody). We wniosku i w niektórych drukach umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. Do wniosku dołącz odpowiednie druki (np. pisemne poparcie wniosku, pisemną zgodę właścicieli) oraz inne dokumenty: np. szkic sytuacyjny – zgodnie z niżej przedstawionymi zasadami i/lub wytycznymi.
 3. Udaj się do swojego urzędu w dzielnicy lub do siedziby Biura Geodezji i Katastru w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12, złóż wniosek albo wyślij wniosek pocztą.  
 4. Po analizie złożonych dokumentów możesz zostać poproszony o ich uzupełnienie bądź udzielenie wyjaśnień.
 5. W trakcie trwania procedury możesz uzyskać informacje o postępach w sprawie.
 6. Po zakończeniu procedury zostaniesz poinformowany o sposobie załatwienia sprawy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu /zmianę /zniesienie nazwy obiektu miejskiego.
 2. Szkic sytuacyjny lub słowny opis lokalizacji obiektu miejskiego, którego wniosek dotyczy, określający usytuowanie obiektu w terenie, w tym jego przebieg i zasięg oraz umożliwiający identyfikację działek ewidencyjnych, w granicach których obiekt ten jest usytuowany.
 3. Poparcie wniosku przez co najmniej 200 pełnoletnich osób zamieszkałych w Warszawie, w przypadku gdy zaproponowana we wniosku nazwa jest nazwą o charakterze pamiątkowym (upamiętniającą postacie, podmioty zbiorowe i wydarzenia historyczne, literackie lub artystyczne), niepochodzącą z Banku nazw.
 4. Pisemna zgoda wszystkich właścicieli drogi, jeżeli wniosek dotyczy drogi wewnętrznej (stanowiącej własność prywatną).
 5. Pisemna zgoda wszystkich właścicieli lub wieczystych użytkowników oraz użytkowników posiadających inny tytuł prawny do użytkowania powszechnie dostępnego innego obiektu miejskiego: zgoda nie jest wymagana, jeżeli obiekt ten jest własnością (lub w użytkowaniu wieczystym) m.st. Warszawy albo jest własnością (lub w użytkowaniu wieczystym) Skarbu Państwa i gospodaruje nim Prezydent m.st. Warszawy.

Opłaty

Brak opłat.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

 1. Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy – prowadzenie spraw z zakresu nadawania nazw obiektom miejskim, Katalogu nazw obiektów miejskich, cyfrowych baz danych obiektów nazewniczych.
 2. Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy – kształtowanie nazewnictwa miejskiego, zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej Zespołu Nazewnictwa Miejskiego, prowadzenie Banku nazw m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

 1. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od czasu realizacji czynności wymaganych procedurą i przepisami prawa, w tym zgromadzenia opinii (w szczególności Zespołu Nazewnictwa Miejskiego, Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy, rady właściwej dzielnicy) i zgód.
 2. W przypadku braku pozytywnej opinii Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy, wniosek pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się pisemnie wnioskodawcę i Prezydenta m.st. Warszawy.
 3. Nadanie nazwy odbywa się w trybie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały, która podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 14 dni po publikacji (albo w innym terminie określonym w tej uchwale).

Tryb odwoławczy

„Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego” (art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Uwagi

Podstawowe zasady nadawania nazw
 1. Przez obiekty miejskie rozumie się znajdujące się na obszarze m.st. Warszawy:
  1. ulice i place będące drogami publicznymi oraz ich części, a w szczególności: aleje, skrzyżowania okrężne (ronda), węzły drogowe, dojazdy, tunele, wiadukty, estakady, mosty i inne obiekty mostowe;
  2. drogi wewnętrzne;
  3. inne obiekty, stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy lub Skarbu Państwa, jeżeli gospodaruje nimi Prezydent m.st. Warszawy, jak również powszechnie dostępne obiekty innych osób, a w szczególności:
   1. place i ciągi piesze lub pieszo-jezdne niebędące drogami publicznymi ani drogami wewnętrznymi, przez które rozumie się również: rynki, pasaże, przejścia, zaułki, bulwary, nabrzeża, groble i kładki wykorzystywane jako ciągi piesze lub pieszo-jezdne oraz aleje parkowe,
   2. skwery, parki, ogrody i zieleńce,
   3. stacje metra.
 2. Za powszechnie dostępny obiekt innych osób rozumie się inny obiekt wymieniony w pkt 1 ppkt 3, stanowiący własność:
  1. Skarbu Państwa, jeżeli nie gospodaruje nim Prezydent m.st. Warszawy, albo
  2. własność osób innych niż m.st. Warszawa lub Skarb Państwa,

o ile za zgodą osoby, która posiada tytuł prawny do korzystania z tego obiektu, jest on udostępniany do użytku powszechnego.

 1. Wniosek może zostać złożony przez:
  1. Radę m.st. Warszawy lub Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy;
  2. komisję Rady m.st. Warszawy;
  3. organ właściwej dzielnicy m.st. Warszawy lub właściwego burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy;
  4. grupę co najmniej 5 radnych Rady m.st. Warszawy albo właściwej rady dzielnicy m.st. Warszawy;
  5. organ właściwej jednostki niższego rzędu w dzielnicy m.st. Warszawy;
  6. Zespół Nazewnictwa Miejskiego;
  7. grupę co najmniej 15 pełnoletnich osób zamieszkałych w Warszawie;
  8. osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę w m.st. Warszawie;
  9. wspólnotę mieszkaniową z m.st. Warszawy lub jej zarządcę – w razie obiektu znajdującego się na obszarze wspólnoty lub sąsiadującego ze wspólnotą;
  10. właściciela terenu, na którym znajduje się proponowana do nazwania droga wewnętrzna;
  11. właściciela lub użytkownika wieczystego powszechnie dostępnego obiektu innych osób proponowanego do nazwania albo osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z tego obiektu.
 2. Wniosek musi zawierać:
  1. kategorię lub określenie obiektu (ulica, plac, skwer itd.);
  2. lokalizację obiektu – w formie opisu słownego lub w formie graficznej, umożliwiającej określenie usytuowania obiektu w terenie;
  3. proponowaną nazwę w formie co najmniej nazwy pełnej;
  4. uzasadnienie wyboru proponowanej nazwy;
  5. informacje o charakterze encyklopedycznym dotyczące upamiętnianej postaci, podmiotu zbiorowego lub wydarzenia, w tym charakterystykę i ważniejsze fakty z biografii danej osoby lub historii podmiotu albo wydarzenia oraz wskazanie źródła tych informacji – w razie gdy proponowana nazwa ma charakter nazwy pamiątkowej;
  6. wskazanie reprezentanta wnioskodawcy uprawnionego do popierania wniosku w trakcie dalszych prac.
 3. Jeżeli wniosek dotyczy nadania/zmiany nazwy pamiątkowej, a zgłasza go wnioskodawca, o którym mowa w pkt 3 ppkt 7-11, wniosek taki powinien być poparty podpisami co najmniej 200 pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych w m.st. Warszawie, chyba że chodzi o nazwę pozyskaną z Banku nazw.
 4. Jeżeli wniosek dotyczy drogi wewnętrznej niestanowiącej wyłącznej własności m.st. Warszawy lub niestanowiącej własności Skarbu Państwa, którą reprezentuje Prezydent m.st. Warszawy, wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada pisemną zgodę na nadanie nazwy wszystkich właścicieli terenów, na których droga ta jest zlokalizowana.
 5. Jeżeli wniosek dotyczy powszechnie dostępnego obiektu innych osób, wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada oryginał lub poświadczoną zgodnie z właściwymi przepisami kopię pisemnej zgody na nadanie nazwy wszystkich właścicieli lub użytkowników wieczystych terenu, na którym zlokalizowany jest ten obiekt, oraz wszystkich osób, które posiadają tytuł prawny do korzystania z tego obiektu.
 6. Podstawowe zasady dotyczące proponowanych nazw:
  1. nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego;
  2. nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne, będące wyrażeniami obcymi);
  3. nie mogą powtarzać istniejących nazw nadanych we właściwym trybie obiektom miejskim, chyba, że chodzi o przedłużenie lub rozszerzenie terytorialnego zasięgu obowiązywania istniejącej nazwy;
  4. nazwy tworzy się zgodnie z zasadami języka polskiego, określonymi we właściwych słownikach i źródłach oraz uchwałach Rady Języka Polskiego;
  5. nazwy pamiątkowe pochodzące od nazwisk, nazw lub innych oznaczeń obcojęzycznych tworzy się zgodnie z oryginalną pisownią w danym języku, w alfabecie łacińskim, z użyciem znaków diakrytycznych właściwych danemu językowi albo w wersji spolszczonej, jeśli taką wersję dopuszczają właściwe źródła;
  6. nazwy pamiątkowe pochodzące od nazwisk, pseudonimów lub innych określeń osób nadaje się po upływie 5 lat od śmierci upamiętnianej osoby - dopuszcza się nadanie nazwy pamiątkowej przed upływem 5 lat od śmierci upamiętnianej osoby, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli z wnioskiem o takie odstępstwo wystąpi do Rady m.st. Warszawy Prezydent m.st. Warszawy.
 7. Zmianę nazwy dopuszcza się jedynie w wyjątkowych przypadkach.
 8. Zniesienie nazwy następuje wyłącznie w razie zniszczenia, rozbiórki lub utraty przez obiekt charakteru obiektu miejskiego z innego powodu lub gdy używanie dotychczasowej nazwy stało się bezprzedmiotowe z jakichkolwiek innych przyczyn.
 9. Przydatne linki:

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?