Miejskie lokale mieszkalne

Wstecz

Najem lokalu mieszkalnego dla lokatorów budynków prywatnych i zwróconych

Krok po kroku

 1. Pobierz załączniki do karty, wydrukuj i wypełnij.
 2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy lub w wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 3. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 4. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Obowiązkowo dla każdego wnioskodawcy:

 1. Wniosek o pomoc mieszkaniową.
 2. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców oraz osób składających oświadczenia.

Fakultatywnie – w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i/lub członków jego gospodarstwa domowego:

 1. Osoby zamieszkujące w budynkach prywatnych:
  1. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
  2. Zaświadczenie o dochodach (zgodnie z pkt 1 - uwagi) dla każdej pracującej osoby w gospodarstwie domowym (oryginał - wg załącznika nr 1), a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nieodprowadzaniu składek. W przypadku innych źródeł dochodu oświadczenia o dochodach w zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów, oryginał wg załącznika nr:
   • 1a - Oświadczenie o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej;
   • 1b - Oświadczenie o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej;
   • 1c - Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego. W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego należy dołączyć decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego.
  3. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego - załącznik nr 2.
 1. Małżonek wnioskodawcy oraz każdy wnioskodawca (jeżeli jest ich kilku) wypełniają załącznik nr 3,
 2. Gdy lokal, w którym zamieszkuje wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego, jest lokalem spoza zasobu mieszkaniowego Miasta należy wypełnić - załącznik nr 4.
 3. Jeżeli wniosek dotyczy osób zameldowanych, lub których ostatnie miejsce zameldowania było poza m.st. Warszawa (zarówno jeżeli chodzi o wnioskodawcę/ów i/lub jego/ich członków gospodarstwa domowego) - zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – załącznik nr 5
 4. Osoby, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania wypełniają - załącznik nr 6, a w przypadku otrzymywania pomocy w formie tymczasowego schronienia (np. schronisko, noclegownia itp.) powinny dostarczyć dokumenty potwierdzające pobyt w takich ośrodkach.
 5. Osoby zamieszkujące w lokalu/pomieszczeniu nienadającym się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego (np.: altany, klatki schodowe, garaże, piwnice itp.) wypełniają - załącznik nr 6 i powinny dołączyć dokumenty potwierdzające te warunki lub oświadczenie o miejscu pobytu oraz wypełniają oświadczenie w pkt. 3.3. wniosku.
 6. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego (każda pełnoletni osoba) posiadają tytuły prawne do innego lokalu (chodzi o własność, najem, spółdzielcze prawo do lokali, użyczenie, itp.) powinny wypełnić załącznik nr 8 i oświadczenie w pkt. 3.1. wniosku.
 7. Gdy wnioskodawca zamieszkuje w lokalu objętym projektem społecznym realizowanym przy współudziale Miasta (dot. programów, projektów lub działań przyjętych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, uchwałą Rady m.st. Warszawy, uchwałą zarządu dzielnicy, realizowanych w ramach projektów unijnych lub w ramach zawartej przez Miasto umowy o współpracy z organizacją pozarządową, którego celem jest osiągnięcie samodzielności mieszkaniowej przez odbiorców) – dostarcza wypełniony załącznik nr 10 i wypełnia oświadczenie w pkt. 3.10. wniosku.
 8. W przypadku zamieszkiwania w lokalu położonym w budynku, w stosunku do którego Komisja ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich nakazała Miastu przejęcie zarządu nieruchomością lub jej częścią – należy zaznaczyć oświadczenie w pkt. 3.14. wniosku.
 9. W przypadku zamieszkiwania w lokalu, który był lokalem wchodzącym w zasób Miasta, ale budynek został zwrócony – należy zaznaczyć oświadczenie w pkt. 3.21. wniosku.
 10. Osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie Miasta powinny dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Miasta (oświadczenie w pkt. 3.19. wniosku).
 11. Osoby uzyskujące dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych - powinny dołączyć dokumenty poświadczające okres zamieszkiwania na terenie m.st. Warszawy (oświadczenie w pkt. 3.20. wniosku).
 12. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego jest osobą uczącą się/studiującą do 25 roku życia – należy dołączyć zaświadczenia ze szkoły lub uczelni (oświadczenie w pkt. 2 wniosku).
 13. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną – należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i jej stopień (oświadczenie w pkt. 2 wniosku).
 14. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego świadczy alimenty na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego – należy dołączyć oświadczenie o wysokości świadczonych alimentów - załącznik 1d.
 15. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego zamieszkują na podstawie zgody Prezydenta m.st. Warszawy w lokalu, co do którego Miastu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – należy dołączyć kopię skierowania Prezydenta m.st. Warszawy do zawarcia umowy najmu (oświadczenie w pkt. 3.11. wniosku).
 16. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 7 lat zbyli lub rozporządzili posiadanym prawem do lokalu stanowiącego odrębną własność, nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym lub inną nieruchomość, spółdzielczym prawem do lokalu lub zamienili zamieszkiwany lokal – należy dołączyć dokumenty potwierdzające zbycie/rozporządzenie wraz z informacjami o powierzchni, strukturze lokalu/nieruchomości (oświadczenie w pkt. 3.23. wniosku).
 17. Ponadto wnioskodawca/cy i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego powinni dołączyć dokumenty potwierdzające w następujących sytuacjach:
  1. gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego posiada udokumentowany zły stan zdrowia (oświadczenie w pkt. 3.24. wniosku),
  2. gdy wnioskodawca/cy i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego jest/są ofiarami udokumentowanej przemocy w rodzinie (oświadczenie w pkt. 3.25. wniosku),
  3. wnioskodawca zamieszkuje  w lokalu/pomieszczeniu niedostosowanym do rzeczywistych, udokumentowanych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności lub udokumentowanego stanu zdrowia członka gospodarstwa domowego, jeżeli dostosowanie nie jest możliwe (oświadczenie w pkt. 3.5. wniosku).
 18. Na żądanie najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Wnioski powinny być składane w dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku
  1. osób zamieszkujących w lokalu położonym w budynku, w stosunku do którego Komisja ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich nakazała m.st. Warszawa przejęcie zarządu nieruchomością lub jej częścią – w dzielnicy, na terenie której znajdował się lokal, do którego miałoby być przywrócone posiadanie;
  2. osób zamieszkujących w lokalach objętych programami społecznymi realizowanymi przy współudziale Miasta - w dzielnicy, w której posiadali poprzednie miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku osób, które nie wykazały swojego poprzedniego miejsca zamieszkania w Warszawie - w dowolnie wybranej dzielnicy;
  3. osób zamieszkujących w lokalach na podstawie zgody Prezydenta m.st. Warszawy (spółdzielcze własnościowe lokale Miasta) - w dzielnicy, w której posiadali poprzednie miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku osób, które nie wykazały swojego poprzedniego miejsca zamieszkania w Mieście - w dowolnie wybranej dzielnicy.
 2. Osobą z budynku prywatnego jest osoba, która spełnia łącznie dwie przesłanki:
  1. mieszka w lokalu, który wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy, albo do którego tytuł prawny uzyskała na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, albo legitymowała się tytułem prawnym do takiego lokalu i opuściła go na skutek udokumentowanych działań właściciela, w szczególności polegających na utrudnianiu zamieszkiwania w lokalu lub podwyższeniu czynszu w skali roku co najmniej do wysokości 2,5% wartości odtworzeniowej lokalu, o której mowa w art. 9 ust. 8 ustawy;
  2. zobowiązana była do uiszczania czynszu regulowanego za ten lokal lub z którą umowę najmu tego lokalu zawarły jednostki organizacyjne Miasta po dniu 10 lipca 2001 r.
 3. Umowę najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy zawiera się na czas nieoznaczony lub oznaczony w przypadku najmu socjalnego lokalu i najmu lokalu związanego ze stosunkiem. W przypadku wynajmu lokali poza mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy, ich podnajem dokonywany jest na czas oznaczony.
 4. O formie udzielenia pomocy mieszkaniowej decyduje wysokość dochodu gospodarstwa domowego.
 5. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta z osobą, która kwalifikuje się do udzielenia pomocy mieszkaniowej, czyli:
  1. nie posiada tytułu prawnego do lokalu oraz
  2. spełnia kryteria dochodowe (określone w § 5 uchwały) oraz
  3. warunki mieszkaniowe, w których zamieszkuje wnioskodawca kwalifikują się do ich poprawy (określone są w §7 uchwały)
 6. Osoby zamieszkujące w lokalu położonym w budynku, w stosunku do którego Komisja ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich nakazała Miastu przejęcie zarządu nieruchomością lub jej częścią zwolnione są z konieczności spełnienia kryteriów dochodowych oraz warunków metrażowych określonych w uchwale.
 7. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 8. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy powinien poświadczyć pracodawca, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Skarbowy.
 9. Za dochód uważa się:
  1. dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli dochody (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób):
   1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
   2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
   3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
    • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
    • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
    • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
    • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
    • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
    • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
    • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
    • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
    • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
    • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
    • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
    • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
    • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
    • alimenty na rzecz dzieci,
    • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
    • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
    • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
    • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
    • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
    • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
    • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
    • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
    • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
    • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
    • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
    • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
    • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
    • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
    • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
    • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
    • świadczenie rodzicielskie,
    • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
    • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
    • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne
  2. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
  3. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
  4. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 10. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
 4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.) tekst ujednolicony
 6. Zarządzenie nr 970/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o pomoc mieszkaniową w brzmieniu nadanym na podstawie zarządzenia nr 1250/2021 z 26 lipca 2021 r.

Nie znalazłeś informacji?