Odbieranie odpadów komunalnych

null Nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy - zmiany od 1 sierpnia 2020 roku

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. sklepy, hotele, szkoły), od 1 sierpnia 2020 r. zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Powinni oni, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wyłączenie w uchwale nie dotyczy nieruchomości o charakterze mieszanym, w części zamieszkanych, w części niezamieszkanych (np. salon fryzjerski w kamiennicy) oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na których prowadzona jest działalność:

  1. Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,

  2. instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa.


Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - dokument pdf

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomosći, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - dokument Word

Nie znalazłeś informacji?