Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Nowa Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (MKUA)

Nowa Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna została powołana przez Prezydenta Warszawy na dwuletnią kadencję (2024-2026). Skład komisji jest 12 osobowy.

Nowa Komisja została wyłoniona w związku z ostatnią nowelizacją ustawy, która nałożyła na samorządy obowiązek powołania nowego jej składu.

Komisja opiniuje m.in. koncepcje i projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski o lokalizację inwestycji mieszkaniowych na terenie stolicy.

Co to jest MKUA?

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to ciało doradcze, które działa na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do kompetencji Komisji należy opiniowanie różnych projektów architektonicznych i urbanistycznych trafiających do Miasta. Komisja zajmuje się także dokumentami przygotowywanymi przez Miasto. Odnosi się do planów miejscowych, projektów inwestycji mieszkaniowych przygotowywanych na mocy specustawy czy dokumentów wyższego rzędu takich jak programy operacyjne, strategiczne. Komisja opiniowała projekty Studium dla Warszawy, a w przyszłości zajmie się również Planem Ogólnym.

Skład komisji

Połowę składu komisji zajmują ekspertki, architektki i urbanistki, drugą połowę architekci i urbaniści, a także ekspert od spraw mobilności.

Skład komisji podany jest na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy: https://architektura.um.warszawa.pl/-/nowa-mkua-2024.  

Nie znalazłeś informacji?