null Numer PESEL dla obywateli polskich i cudzoziemców

PESEL to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Służy do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, której został nadany. Od września 2011 r. numer PESEL jest również jedynym identyfikatorem, którym w kontaktach z administracją podatkową posługują się osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niezarejestrowane, jako podatnicy VAT.

Uzyskanie numeru PESEL dla obywateli polskich

Sposób załatwienia sprawy

jeśli numer PESEL jest Ci potrzebny, aby otrzymać dowód osobisty lub paszport - numer PESEL dostaniesz automatycznie, gdy będziesz składać wniosek o dowód osobisty lub paszport,

jeśli numer PESEL jest potrzebny w innym celu, należy przygotować:

  1. wniosek, dostępny jest tutaj

  2. dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość i inne dane, które wpiszesz we wniosku.

Wniosek można złożyć osobiście lub może to zrobić pełnomocnika.
 
Gdzie można otrzymać numer PESEL

  1. w urzędzie, w którym składany jest wniosek o dowód osobisty lub paszport,

  2. w dowolnej Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Opłaty

Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.

Termin

Bez zbędnej zwłoki. Po zakończeniu procedury otrzymasz zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku.
 
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (otwarcie w nowym oknie)

Obwieszczenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru pesel (otwarcie w nowym oknie)

Numer PESEL dla cudzoziemców

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się - wtedy automatycznie dostaniesz numer PESEL.

Jeśli nie możesz zameldować się, a jakiś urząd wymaga od ciebie numeru PESEL - złóż wniosek. Sprawdź, jak to zrobić.

 

Kiedy możesz dostać numer PESEL

Jeśli zameldujesz się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni - dostaniesz numer PESEL z urzędu.

Jeśli nie możesz się zameldować, a potrzebujesz numeru PESEL - złóż wniosek w urzędzie gminy.

 

Krok po kroku

Wypełnij wniosek i przygotuj dokument, który potwierdzi twoją tożsamość.

Złóż wniosek w urzędzie.

 

Gdzie dostać numer PESEL

w dowolnej  Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

 

Opłaty

Usługa jest bezpłatna.

 

Co przygotować

Jeśli nie możesz się zameldować:

Wniosek - pobierz i wypełnij w domu. Możesz też dostać go w urzędzie gminy,

dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i inne dane, które wpiszesz we wniosku.

Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

Pamiętaj! We wniosku wpisz faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL — powinien wskazać ci również podstawę prawną.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki - dostaniesz wiadomość, żeby je uzupełnić. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku - jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

 

Ile będziesz czekać

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL - dostaniesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

 
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (otwarcie w nowym oknie)

Obwieszczenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru pesel (otwarcie w nowym oknie)

Nadawanie numeru PESEL na wniosek

Osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL numer nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji na jej wniosek. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest organ gminy, który dokonał zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy.

W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy - organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Właściwość miejscowa organu gminy do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL dotyczy osoby, dla której ma być nadany numer.

Osoba lub jej przedstawiciel ustawowy składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (np. paszport, akty stanu cywilnego, itp.) do właściwego organu gminy. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

W przypadku, gdy jakiś podmiot/urząd (np. ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

Z wnioskiem o nadanie numeru PESEL może również wystąpić pełnomocnik, wówczas do wniosku należy dołączyć także stosowne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Nadanie numeru PESEL z urzędu

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez:

  1. kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia dla dzieci obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które urodziły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy obywateli polskich oraz cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  3. organ wydający polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dla osób zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;

  4. organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy dla osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany powyżej.

Nie znalazłeś informacji?