Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

null Ochrona Środowiska - najczęściej zadawane pytania (FAQ dotacje)

Rodzaje dotacji

Zasady udzielania dotacji realizowanych przez Biuro Ochrony Środowiska ze środków budżetu m.st. Warszawy, zależnie od rodzaju planowanej inwestycji znajdują się na stronach:

  1. Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości (otwarcie w nowym oknie)

  2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest (otwarcie w nowym oknie)

  3. Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych (otwarcie w nowym oknie)

  4. Inne inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (otwarcie w nowym oknie).

 

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej obsługuje dotacje polegające na:

  1. modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej;

  2. wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami, lub paleniskami na paliwo stałe, albo olej opałowy.

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie)

Czy można uzyskać dofinansowanie na likwidację eternitu?

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu m.st. Warszawy na realizację inwestycji polegającej na demontażu, pakowaniu, transporcie wyrobów/odpadów zawierających azbest (np. płyty eternitowe faliste lub płaskie, rury azbestowo-cementowe w kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, rury azbestowo-cementowe zsypowe lub wentylacyjne) i przekazaniu ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dotację dostępne są w zakładce usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (otwarcie w nowym oknie).

Czy jest dofinansowanie na likwidacje piecyków gazowych/term na rzecz przyłączenia kamienicy do ciepłej wody?

Nie ma możliwości uzyskania dotacji na likwidację piecyków gazowych i podłączenie kamienicy do ciepłej wody użytkowej. Miasto st. Warszawa prowadzi program "Zlikwiduj kopciucha" dotyczący udzielenia dotacji na modernizację kotłowni, tzn. wymianę pieca na paliwo stałe albo olej opałowy na ekologiczne źródło ogrzewania np. piec gazowy, instalację pompy ciepła (powietrznej lub gruntowe), czy przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.

Dodatkowo w przypadku likwidacji „kopciucha” można otrzymać środki na wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. 

W jakim terminie należy składać wnioski o dotację na usuwanie azbestu?

Wnioski na realizację inwestycji w roku 2024 przyjmowane są od 1 września 2023 r. do 31 marca 2024 r. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu przyjmowane są od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?