Odszkodowania

Odszkodowania za nieruchomości przejęte tzw. Dekretem Warszawskim

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek:
  • składanie wniosków o odszkodowanie nie jest ograniczone żadnym terminem,
  • wszyscy następcy prawni winni złożyć wniosek łącznie.
 2. Dołącz wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek w kancelarii Urzędu / Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy lub prześlij pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa z dopiskiem Biuro Spraw Dekretowych.

Wymagane Dokumenty

 1. We wniosku należy podać dane wszystkich osób uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie:
  a. imiona, nazwiska, aktualne adresy.
 2. Wniosek o odszkodowanie powinien dokładnie określać adres i oznaczenie hipoteczne nieruchomości.
  Do wniosku winny być załączone:
  Dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości (oryginały lub uwierzytelnione kopie):
  a. zaświadczenie hipoteczne / akt notarialny,
  b. gdy wnioskodawcami są następcy prawni byłych właścicieli - postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku lub notarialne akty poświadczenia dziedziczenia/akty   notarialne nabycia praw i roszczeń do nieruchomości,
  c. gdy wnioskodawców reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza, a gdy pełnomocnikiem jest adwokat lub radca prawny - poświadczone przez umocowanego.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Spraw Dekretowych / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.

Wszelką korespondencję do Biura Spraw Dekretowych należy kierować na adres: Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa z dopiskiem: Biuro Spraw Dekretowych, z powołaniem się na znak sprawy.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Spraw Dekretowych

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy od zgromadzenia pełnej dokumentacji.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest łączne spełnienie przesłanek wymienionych w art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).
 2. Jeśli były właściciel lub jego następcy prawni złożyli wniosek restytucyjny to rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie winno być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania o zwrot nieruchomości.
 3. Jeżeli na podstawie wniosku i dokumentów złożonych przez stronę urząd nie jest w stanie określić dokładnego położenia nieruchomości wnioskodawca wzywany jest do przedłożenia mapy sporządzonej przez uprawnionego geodetę z zaznaczoną nieruchomością hipoteczną oraz granicami aktualnych działek ewidencyjnych.
 4. Jeśli nie można ustalić miejsca pobytu którejkolwiek z osób uprawnionych konieczne jest ustanowienie na drodze sądowej kuratora reprezentującego interesy osoby nieznanej z miejsca pobytu.
 5. Rodzaj zabudowy określony zostaje wg przepisów obowiązujących w dniu wejścia w życie dekretu z dnia 26.X.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.).
 6. W przypadku spełnienia przesłanek art. 215 ww. ustawy wydanie decyzji poprzedzone być musi sporządzeniem operatu szacunkowego określającego wysokość odszkodowania oraz zabezpieczeniem w budżecie Miasta środków finansowych na wypłatę odszkodowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).

Wymagane załączniki

Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomość objętą działaniem dekretu za dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.


Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "