null Odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone

Jeśli jesteś właścicielem wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobiercą, to tutaj dowiesz się jak wnioskować o odszkodowanie za tę nieruchomość.

Krok po kroku

 1. W sekcji „Miejsce złożenia i odbioru” sprawdź, gdzie i w jaki sposób możesz złożyć wniosek.
 2. Pobierz i wypełnij wniosek. Następnie podpisz go i dołącz do niego wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek.
 4. W ciągu miesiąca powiadomimy Cię o wszczęciu postępowania administracyjnego. Podamy też przewidywany termin jego zakończenia.
 5. Po wszczęciu postępowania ustalimy:
  1. aktualne oznaczenia geodezyjne działek, których dotyczy Twój wniosek, jeżeli ich wywłaszczenie nastąpiło bez odszkodowania,
  2. wszystkie strony postępowania.
 6. W trakcie postępowania:
  1. przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające – pozyskamy dokumentację archiwalną, aby poznać stan nieruchomości i jej przeznaczenie na dzień, w którym nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości,
  2. zlecimy wykonanie operatu szacunkowego, aby ustalić wartość nieruchomości,
  3. zawiadomimy o rozprawie administracyjnej,
  4. przeprowadzimy rozprawę administracyjną,
  5. przygotujemy projekt decyzji,
  6. zawiadomimy o zgromadzeniu materiału dowodowego,
  7. wydamy decyzję administracyjną, która kończącą postępowanie, w sprawie złożonego wniosku,
  8. pozyskamy dodatkową dokumentację, jeśli będzie potrzeba.
 7. Po zakończeniu postępowania wydamy i przekażemy Ci decyzję z rozstrzygnięciem sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany wniosek.
 2. Dokument, na podstawie którego nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa (decyzja wywłaszczeniowa, akt notarialny, inny dokument).
 3. Dokument, który potwierdza Twoje prawo własności do wywłaszczonej nieruchomości na dzień jej wywłaszczenia.
 4. Postanowienie o nabyciu spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia.
 5. Orzeczenie (decyzja) o stwierdzeniu nieważności decyzji wywłaszczeniowej w części dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania.
 6. Pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawców reprezentuje pełnomocnik. W przypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwo winno być poświadczone przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie.

Załączniki do wniosku musisz złożyć w oryginale lub jako uwierzytelnioną kopię. Jeśli składasz zwykłą kserokopię dokumentu, pokaż pracownikowi urzędu jego oryginał lub uwierzytelnioną kopię. Pracownik urzędu potwierdzi wtedy zgodność tego dokumentu z oryginałem.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.
 

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku. 

Możliwe dodatkowe opłaty:

5 zł – opłata za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. w Punkcie Obsługi Interesantów Biura Spraw Dekretowych przy ul. Kruczkowskiego 2,
 2. w wydziale obsługi mieszkańców w Twoim urzędzie dzielnicy,
 3. w kancelarii ogólnej urzędu,
 4. pocztą na adres: Biuro Spraw Dekretowych Urząd m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00‑024 Warszawa z powołaniem się na numer sprawy (jeśli taki został już nadany),
 5. elektronicznie: przez ePUAP.

Jeśli chcesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie dzielnicy, możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt Urzędu m.st. Warszawy .

Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie:

Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny podany we wniosku (pocztą, przez ePUAP). Możesz też odebrać je osobiście w Biurze Spraw Dekretowych.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Spraw Dekretowych 

Termin odpowiedzi

Sprawa, w której trzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, powinna zostać załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do tych terminów nie wlicza się:
•    terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
•    okresów zawieszenia postępowania,
•    okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Powiadomimy Cię o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie. Podamy też przyczyny oraz nowy termin. To samo dotyczy zwłoki z przyczyn niezależnych od nas.

Tryb odwoławczy

Od decyzji możesz odwołać się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie złóż do Wojewody Mazowieckiego, ale za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy.

Jeśli Twój wniosek otrzymaliśmy po 1 czerwca 2017 r., to możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Aby to zrobić, złóż nam oświadczenie, że się go zrzekasz. W dniu, w którym ostatnia ze stron postępowania zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja stanie się ostateczna, prawomocna i nie będzie można jej już zaskarżyć do sądu. 

Uwagi

Zakończenie postępowania przez Biuro Spraw Dekretowych zależy od możliwości pozyskania dokumentacji geodezyjnej, architektonicznej i prawnej. 

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 27 listopada 2023 r.

Nie znalazłeś informacji?