null Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Krok po kroku

W toku postępowania o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wyróżnia się kilka podstawowych etapów:

 1. Złożenie wniosku przez dotychczasowego właściciela nieruchomości – zgodnie z ustawą musiało mieć miejsce w terminie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.
 2. Wszczęcie postępowania – następowało po złożeniu wniosku przez dotychczasowego właściciela nieruchomości. Do Wnioskodawców lub ich pełnomocników kierowane było zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz konieczności uzupełnienia brakujących dokumentów, a w szczególności:
  1. ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego, stwierdzającej nabycie nieruchomości zajętej pod drogę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
  2. dokumentów potwierdzających prawo własności Wnioskodawcy do nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998 r.
 3. Jeżeli do wniosku nie dołączono ostatecznej decyzji wojewody, stwierdzającej nabycie nieruchomości zajętej pod drogę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, postępowanie jest zawieszane do czasu dostarczenia jej przez Wnioskodawcę. Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kpa. Postanowienie o zawieszeniu postępowania wysyłane jest do wszystkich Wnioskodawców lub ich pełnomocników. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania służy stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 7dni od daty jego doręczenia.
 4. Po dostarczeniu ostatecznej decyzji wojewody, stwierdzającej nabycie nieruchomości zajętej pod drogę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, postępowanie jest podejmowane. Postanowienie o podjęciu postępowania wysyłane jest do wszystkich Wnioskodawców lub ich pełnomocników.
 5. Po podjęciu postępowania organ prowadzący postępowanie w przypadku powzięcia wątpliwości co do stanu prawnego, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i wyjaśnia wszelkie  okoliczności faktyczne i prawne.
 6. Organ prowadzący postępowanie zleca biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości według jej stanu na 29 października 1998 r. i obecnych cen transakcyjnych.
 7. Rozprawa administracyjna – wezwanie na rozprawę administracyjną wysyłane jest do wszystkich Wnioskodawców lub ich pełnomocników. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań nastąpiło przynajmniej na siedem dni przed rozprawą. W wezwaniu na rozprawę strony informowane są, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w tym z operatem szacunkowym, określającym wartość nieruchomości. Podczas rozprawy administracyjnej strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, zadawać pytania świadkom i biegłym, przedstawiać zarzuty i propozycje oraz dowody na ich poparcie. Z rozprawy sporządzany jest protokół.
 8. Organ administracji publicznej może przesłuchać Wnioskodawców, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, dotyczące ustalenia, czy posiadają oni wiedzę na temat prowadzonego uprzednio w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości postępowania wywłaszczeniowego i wypłaconego odszkodowania, a także tego, kto był właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998 r. oraz czy droga budowana była w ramach czynu społecznego i czy roszczenia dotyczące przedmiotowego terenu oraz sam teren zostały zbyte po dacie 31 grudnia 1998 r. Z przesłuchania sporządzany jest protokół.
 9. Poinformowanie Wnioskodawców lub ich pełnomocników o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w sprawie – zawiadomienie o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego wysyłane jest do wszystkich Wnioskodawców lub ich pełnomocników.
 10. 1Decyzja administracyjna – merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. Decyzja wysyłana jest do wszystkich Wnioskodawców lub ich pełnomocników. Po 14 dniach od odbioru przez ostatnią osobę, jeżeli nie złożono odwołania od decyzji, staje się ona ostateczna w toku postępowania administracyjnego.
 11. Wypłata odszkodowania – następuje w przeciągu 14 dni, lub – jeśli strony wyraziły na to zgodę – w przeciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stała się ostateczna.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Brak.

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa (osobiście).
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Organem właściwym w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 pwurap jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 4 pkt. 9b1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w ustawie jest mowa o staroście, należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu.
 2. W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy postępowania w trybie art. 73 pwurap prowadzi Wydział Rejestru Cen Nieruchomości i Rekompensat Biura Geodezji i Katastru.

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 35 § 3 i 5 i art. 36 § 1 kpa w związku z art. 16 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

 1. Zgodnie z art. 9a ugn, organem wyższego stopnia w sprawach określonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, jest wojewoda.
 2. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy przesłać na adres Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub złożyć w siedzibie tego Biura.
   

Uwagi

 1. Przesłanki do zastosowania art. 73 pwurap:
  Obowiązek łącznego spełnienia następujących przesłanek w dniu 31 grudnia 1998 r.:
  - nieruchomość została zajęta pod drogę publiczną (nadana kategoria drogi publicznej).
  - prawo własności do nieruchomości zajętej pod drogę publiczną nie przysługiwało Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego.
  - nieruchomość pozostawała we władaniu jednostek samorządu terytorialnego, bądź Skarbu Państwa.
  Ponadto:
  - wniosek o ustalenie odszkodowania złożony powinien zostać w terminie określonym w art. 73 pwurap, tj. od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
  - nabycie nieruchomości zajętej pod drogę przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego potwierdzone musi zostać decyzją Wojewody Mazowieckiego.
 2. Wnioskodawca i wniosek:
  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem nieruchomości w dniu 31 grudnia 1998 r. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia sprawy jest złożenie wniosku w terminie określonym w art. 73 pwurap, tj. od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
  Zgodnie z art. 32, art. 33 § 1, 2 i 2a i art. 40 § 2, 4 i 5 kpa w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
  Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 3. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (tj. przed 1 czerwca 2017 r.) stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w jej dotychczasowym brzmieniu.
   

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?