null Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (gminne i powiatowe) na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. „Specustawa drogowa”)

Krok po kroku

 1. Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania wszczynane jest z urzędu - nie jest wymagany wniosek osoby pozbawionej praw do nieruchomości. Podstawą wszczęcia postępowanie jest decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 2. O wszczęciu postępowania zawiadamiane są na piśmie wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Stronami postępowania są właściciele (współwłaściciele) bądź użytkownicy wieczyści przejętej nieruchomości oraz osoby, którym do nieruchomości przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.
 3. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym bądź w przypadku osób o nieustalonym adresie o decyzjach i innych czynnościach organu strony zawiadamiane są przez publiczne ogłoszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Biura Geodezji i Katastru  oraz właściwego miejscowo Urzędu Dzielnicy.
 4. Organ prowadzący postępowanie gromadzi niezbędne w sprawie dokumenty, w szczególności potwierdzające stan prawny przejętych nieruchomości oraz zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę każdej z tych nieruchomości. Określona w operacie szacunkowym wartość rynkowa nieruchomości stanowi podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania.
 5. W każdym stadium postępowania strona ma zapewniony czynny w nim udział, w szczególności ma prawo wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich, notatek, kopii lub odpisów, a przed wydaniem decyzji zawiadamiana jest na piśmie o zebranym materiale dowodowym oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 6. Wszelkie pisma, w tym decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania, doręczane są przez wyznaczonego operatora pocztowego za pokwitowaniem. Na żądanie strony możliwy jest odbiór osobisty pisma lub decyzji. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
 7. Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w postępowaniu, w którym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętego w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu m.st. Warszawy. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób.
 8. Wypłata ustalonego odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.
 9. W przypadku wydania decyzji ustalającej odszkodowanie przed dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności stała się ostateczna, wypłata odszkodowania następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, jednakże nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym stanie się ostateczna decyzja ustalająca odszkodowanie.
 10. Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia żadna ze stron nie wniosła odwołania albo jeżeli w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania wszystkie strony postępowania zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Organ prowadzący postępowanie gromadzi we własnym zakresie dokumenty niezbędne do wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania.
 2. W przypadku braku możliwości uzyskania przez Organ z dostępnych źródeł niezbędnych dokumentów strona wzywana jest na piśmie do ich dostarczenia w oznaczonym terminie.
 3. W szczególności może to dotyczyć dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, a będących w posiadaniu strony (np. akt notarialny umowy sprzedaży, darowizny, działu spadku, zniesienia współwłasności, Akt Własności Ziemi, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia, itp.). Dokumenty należy składać w oryginale bądź ich odpisy (kopie) poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem.
 4. Pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania strony w przedmiotowym postępowaniu -  jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
 5. Osoba uprawniona do odszkodowania obowiązana jest złożyć oświadczenie o sposobie wypłaty ustalonego odszkodowania. W przypadku dyspozycji wypłaty odszkodowania na rachunek bankowy oświadczenie powinno zawierać numer rachunku bankowego, nazwę banku prowadzącego oraz imię i nazwisko właściciela rachunku. 
 6. Oświadczenie osoby fizycznej powinno zawierać także nr PESEL osoby uprawnionej do odszkodowania oraz powinno być opatrzone czytelnym własnoręcznym podpisem, zaś oświadczenie osoby prawnej powinno zawierać nr NIP oraz powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wg KRS-u bądź prawidłowo umocowanego pełnomocnika.
 7. Druk oświadczenia dostępny jest w załączniku do niniejszej karty lub w Biurze Geodezji i Katastru przy ul. Sandomierskiej 12.
 8. W przypadku ,gdy osoba uprawniona do odszkodowania odmówi jego przyjęcia albo gdy wypłata ustalonego odszkodowania natrafi na trudne do przezwyciężenia przeszkody, odszkodowanie to, zgodnie z art. 133 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostanie wpłacone do depozytu sądowego.

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać kartą w opłatomacie znajdującym się w Biurze Geodezji i Katastru, w kasie urzędu dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

W tytule opłaty skarbowej proszę powołać się na numer kancelaryjny sprawy, której dotyczy wniesiona opłata.

W przypadku niedokonania opłaty skarbowej oraz nieprzedstawienia dowodu jej uiszczenia, czynność prawna - zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - może zostać zaniechana, a przedłożone pełnomocnictwo może nie wywołać skutków prawnych w nim wyrażonych, a ponadto zgodnie z art. 11 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej informacja o nieuiszczeniu należnej opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa zostanie przekazana właściwemu organowi podatkowemu.

Zwolnienia od opłaty: z opłaty skarbowej zwolnione jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa (osobiście).
  Urząd m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (korespondencyjnie).
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców - Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna.
 2. Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.
 3. Do wskazanych wyżej terminów nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 4. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ prowadzący postępowanie jest obowiązany zawiadomić o tym strony, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji w sprawie odszkodowania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 2. Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa lub złożyć osobiście  w siedzibie Biura Geodezji i Katastru przy ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa.
 3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 4. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi

 1. Postępowanie w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne mające kategorię drogi wojewódzkiej albo krajowej prowadzi Wojewoda Mazowiecki.
 2. Z postępowania w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania wyłączone są nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiące w dniu, w którym decyzja ta stała się ostateczna, własność m.st. Warszawy na podstawie innych tytułów (podstaw) prawnych oraz nieruchomości lub ich części, które nie przechodzą na własność m.st. Warszawy (np. objęte obowiązkiem przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia lub przebudowy dróg innych kategorii, tereny wód płynących, tereny linii kolejowych).
 3. Przepisy dotyczące zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach w postępowaniu, w którym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania oraz pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, stosuje się w sprawach wszczętych od 1 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?