Wstecz

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Krok po kroku

 1. Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje wraz z instrukcją dostępne są na stronie "Wszystko o odpadach".
 2. W przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości dołącz opłacone pełnomocnictwo do podpisania deklaracji.
 3. Złóż deklarację (wraz z pełnomocnictwem) w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości. Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację złóż w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 4. Dokonuj co miesiąc opłaty zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy XXIV/671/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, na przydzielony indywidualny nr konta lub konto Urzędu Dzielnicy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji w przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości.

Opłaty

Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości określona jest w Uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 12 grudnia 2019 r.  Uchwała nr XXIV/671/2019

Opłata skarbowa:

17 zł - za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Gospodarki Odpadami / Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości wspólnej, użytkownicy wieczyści, inne podmioty władające nieruchomością).
 2. Podstawa opłaty:
  - w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem zróżnicowania stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a także w zależności od rodzaju zabudowy;
  - w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za jednorazowe opróżnienie pojemnika w zależności od jego wielkości.
 3. Właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć we właściwym Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku.
 4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
  1) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (na których zamieszkują mieszkańcy) za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
  2) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.
 5. Począwszy od 1 lipca 2013 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.
 6. Jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty, opłata ulega podwyższeniu lub obniżeniu za miesiąc, w którym nastąpiło to zdarzenie. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego faktu (na formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaznaczyć, że jest to nowa deklaracja). Jeżeli za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące zmianę, uiszczono opłatę w niewłaściwej wysokości, należy dodatkowo złożyć korektę deklaracji dokonać ewentualnej dopłaty.
 7. Obowiązek wnoszenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 8. Deklarację należy złożyć w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości. Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość.
 9. W przypadku, gdy miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, a właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość, deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4742). Uchwała nr XXXVII/949/2012 z 31-05-2012.
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3186). Uchwała nr LI/1498/2013 z 07-03-2013.
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3187). Uchwała nr LI/1499/2013 z 07-03-2013.
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 1277). Uchwała nr V/85/2015 z 12-02-2015.
 6. Uchwała nr XXXI/787/2016 Rady m.st. Warszawy  z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U z 2016 r. poz. 6729).
 7. Uchwała nr XXXI/788/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 6730).
 8. Uchwała nr XXIV/671/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15291).

Nie znalazłeś informacji?