null Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Krok po kroku

 1. Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje wraz z instrukcją dostępne są na stronie "Wszystko o odpadach".
 2. W przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości dołącz opłacone pełnomocnictwo do podpisania deklaracji.
 3. Złóż deklarację (wraz z pełnomocnictwem) w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości. Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację złóż w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 4. Dokonuj co miesiąc opłaty na przydzielony indywidualny nr konta lub konto Urzędu Dzielnicy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji w przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości.

Opłaty

 1. Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy. Opłata jest naliczana od gospodarstwa domowego i stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych na nieruchomości oraz odpowiedniej stawki opłaty, ustalonej dla danego rodzaju zabudowy:
  1. Zabudowa wielolokalowa: 85 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego,
  2. Zabudowa jednorodzinna (stawki dla gospodarstw domowych):
   1. 107 zł/miesiąc;
   2. 98 zł/miesiąc w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów.
 2. Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która pozostała w systemie miejskim* Opłata stanowi iloczyn liczby pojemników, częstotliwości ich opróżnień oraz odpowiedniej stawki opłaty za pojemnik. Wysokość stawek jest ustalana w zależności od pojemności pojemnika. Wykaz ustalonych stawek opłaty znajduje się na stronie: warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach.
 3. Nieruchomość, którą w części zamieszkują mieszkańcy, a w części jej nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne. Opłata stanowi sumę opłat obliczonych dla każdej z części nieruchomości.
 4. Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
  1. 181,90 zł/rok od domku letniskowego, dla nieruchomości, na której są domki letniskowe;
  2. 181,90 zł/rok dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 5. Powyższe stawki zostały ustalone dla gospodarstw, które – zgodnie z wymogiem prawnym – segregują śmieci. [!] Dla tych, które będą to robić w sposób nieprawidłowy lub nie będą prowadzić segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla gospodarstw segregujących śmieci.
 6. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł  za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

....................................................................................

*[§] Uchwała nr XXXII/976/2020 z 2 lipca 2021 r.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Gospodarki Odpadami / Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości wspólnej, użytkownicy wieczyści, inne podmioty władające nieruchomością).
 2. Podstawa opłaty:
  1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem zróżnicowania stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a także w zależności od rodzaju zabudowy;
  2. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za jednorazowe opróżnienie pojemnika w zależności od jego wielkości.
 3. Właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć we właściwym Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku.
 4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
  1. w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (na których zamieszkują mieszkańcy) za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
  2. w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.
 5. Począwszy od 1 lipca 2013 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.
 6. Jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty, opłata ulega podwyższeniu lub obniżeniu za miesiąc, w którym nastąpiło to zdarzenie. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego faktu (na formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaznaczyć, że jest to nowa deklaracja). Jeżeli za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące zmianę, uiszczono opłatę w niewłaściwej wysokości, należy dodatkowo złożyć korektę deklaracji dokonać ewentualnej dopłaty.
 7. Obowiązek wnoszenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 8. Deklarację należy złożyć w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości. Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość.
 9. W przypadku, gdy miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, a właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość, deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?