Specific category icon

Podziały nieruchomości

Wstecz

Podział nieruchomości na podstawie art. 93 w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub przepisy odrębne oraz podział nieruchomości rolnej

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. We wniosku wskaż podstawę prawną dokonywania podziału nieruchomości.
 3. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności/współużytkowania wieczystego wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości będącej przedmiotem podziału.
 4. Do wniosku dołącz załączniki wymienione poniżej. Dokumenty wymienione w punktach 2 i 3 (patrz: "Wymagane dokumenty") wydawane są na wniosek przez Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy. Wstępny projekt podziału wykonaj na aktualnej odbitce mapy zasadniczej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
 5. Wniosek złoż w:
  - Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy,
  lub
  - Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy wg miejsca położenia nieruchomości będącej przedmiotem podziału,
  Wniosek wraz z załącznikami możesz również wysłać pocztą na adres: Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
 6. Po otrzymaniu postanowienia pozytywnie opiniującego podział nieruchomości, zwróć się o wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości do uprawnionego geodety.
 7. Celem wydania decyzji administracyjnej w sprawie podziału nieruchomości złóż w Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy w sposób opisany w punkcie 5, wykonaną przez uprawnionego geodetę, dokumentację geodezyjno-prawną (mapę z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych oraz protokołem przyjęcia granic nieruchomości).

Wymagane Dokumenty

 1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW, prawomocne postanowienie sądu lub inny dokument urzędowy)
 2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków
 3. Kopia mapy katastralnej
 4. Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu, ze wskazaniem sposobu dostępu do drogi publicznej (w sposób graficzny bądź opisowy).
  Dokumenty wymagane opcjonalnie:
 5. Analiza projektowanych linii rozgraniczających dróg publicznych w granicach nieruchomości będącej przedmiotem podziału (w przypadku dokonywania podziału w trybie oceny zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)
 6. W przypadku, gdy podział nieruchomości zabudowanej powoduje także podział budynku do wniosku o podział należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (od fundamentów do przykrycia dachu) z oznaczeniem odcinka projektowanej granicy wewnątrz budynku, opieczętowane przez uprawnioną osobę (niezbędne uprawnienia ppoż. jak również budowlane)
 7. Pozwolenie stołecznego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest  wpisana do rejestru zabytków
 8. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy ((w przypadku dokonywania podziału w trybie oceny zgodności z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

Po uzyskaniu postanowienia pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości, w celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie podziału dostarcz:
1. Protokół przyjęcia granic nieruchomości
2. Wykaz zmian gruntowych
3. Mapy z projektem podziału nieruchomości
4. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
 2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

UWAGA: W sytuacjach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tj. jeżeli wniosek o podział został złożony:
1) po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, lub
2) po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu
postępowanie zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, stosuje się przepis ust. 1.
Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych, na mocy przepisów odrębnych, obowiązkiem sporządzenia takiego planu, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu.

Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy składać w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.s.t. Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa.
 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożone za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy na adres ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa. Odwołania i zażalenia można również składać na wskazany wyżej adres drogą pocztową.
 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (wzór w załączniku do pobrania). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Uwagi

Postępowanie jest dwuetapowe.

W pierwszym etapie wydawana jest opinia w formie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z planem miejscowym/decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/przepisami odrębnymi.
W drugim etapie postępowania po przedłożeniu przez wnioskodawców dokumentacji geodezyjno-prawnej tj. mapy z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych oraz protokołem przyjęcia granic nieruchomości, wydawana jest decyzja administracyjna w sprawie podziału nieruchomości.
Wniosek złożony na podstawie art. 93 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (wydzielenie działki rolnej)  jest właściwy jedynie dla wydzielenia działki mniejszej niż 0,3000 ha, z nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Podział nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha  jest dopuszczalny pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określi się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanie się ostateczna. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa powyżej decyzja stanie się niewykonalna.

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).

Wymagane załączniki

 1. Wzór wniosku o podział nieruchomości.

Nie znalazłeś informacji?