Specific category icon

Administracja architektoniczno-budowlana

Wstecz

Prace budowlane w godzinach nocnych, w niedziele i święta

Nie ma przepisu, który określałby wprost, bez względu na rodzaj inwestycji, obowiązek uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych w godzinach nocnych.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Biuro Ochrony Środowiska w decyzji środowiskowej może zapisać, by prace budowlane emitujące hałas zostały ograniczone tylko do pory dnia.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
 
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
W decyzji środowiskowej, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ określa warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, a także wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
 

Przykładowy warunek ustalany w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczący ochrony przed hałasem brzmi:
 
„Roboty budowlane w zakresie związanym z realizacją przedsięwzięcia wykonywać w porze dnia, z uwagi na możliwość występowania na terenach chronionych ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego; w przypadku konieczności prowadzenia prac budowanych w nocy wykonać odpowiednie zabezpieczenia akustyczne zapewniające dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”.
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zawiera „szczególnego pozwolenia na prace budowlane w nocy”. Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami emisja hałasu, której źródłem jest realizacja, jak również eksploatacja przedsięwzięcia zarówno w porze nocy, jak i dnia, nie może oddziaływać ponad normę na tereny, dla których ochrony zostały określone dopuszczalne poziomy hałasu.

 

Możliwości działań w razie zakłóceń dopuszczalnego poziomu hałasu

 

Straż miejska w ramach swoich czynności przeprowadza rozmowę z kierownikiem budowy, informując o skargach oraz o treści art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń („Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny").
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r. nr 174, poz. 1423) stanowi w § 2: "Pracownicy organów nadzoru budowlanego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 93 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zmianami), art. 93: "(...)Kto:

6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu, podlega karze grzywny.

 

Pozwolenie na budowę i zalecenia w zakresie ochrony przed hałasem

Każda budowa jest realizowana na podstawie przepisów Prawa budowlanego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zmianami) i zgodnie z tymi przepisami realizowana jest w oparciu o zezwolenie na budowę.
 
Podmiotem upoważnionym do kontroli placu budowy jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego lub Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. W pozwoleniach na budowę powinny znajdować się między innymi zalecenia - w zakresie ochrony przed hałasem - obowiązujące na etapie prowadzenia prac budowlanych.
 
Na ogół stosowane są poniższe zalecenia:

 • Zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu generującego hałas do środowiska tak, aby ograniczyć uciążliwości dla otoczenia.
 • Wszystkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej.
 • Ograniczenie głośnych prac budowlanych do pory dziennej (o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem i technologią budowy).
 • Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202).
 • Przestrzegać zasady wyłączania silników samochodów i maszyn budowlanych w czasie przerw w pracy.
 • Maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zmianami).
 • Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zmianami).

 

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r. nr 174, poz. 1423).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397, z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zmianami).

Nie znalazłeś informacji?