Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

Wstecz

Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych osób fizycznych.

Krok po kroku

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Automatycznie.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Do rejestru danych kontaktowych swoje dane kontaktowe mogą przekazać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Dane kontaktowe nie są wykorzystywane w celu kontaktu z osobami fizycznymi w zakresie związanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.
 4. W rejestrze danych kontaktowych wprowadza się, takie dane jak:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. numer PESEL,
  4. jeden adres poczty elektronicznej,
  5. jeden numer telefonu komórkowego.
 5. Przekazywane dane są wprowadzane do rejestru danych kontaktowych po potwierdzeniu ich poprawności oraz przyporządkowaniu do osoby, której dane dotyczą, realizowanym przy użyciu jednorazowego kodu wysłanego odpowiednio na przekazany do tego rejestru adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.
 6. W przypadku zmiany danych – gromadzonych w rejestrze danych kontaktowych - podlegają one automatycznej aktualizacji.  Dotychczasowe dane przechowywane są w rejestrze przez okres 4 miesięcy od daty zmiany, po czym są automatycznie usuwane.
 7. Dane kontaktowe podlegają usunięciu z rejestru danych kontaktowych – z mocy prawa – na podstawie przekazanej przez rejestr PESEL informacji o zgonie osoby fizycznej, której te dane dotyczą.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2467).

Nie znalazłeś informacji?