Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Wstecz

Przyjmowanie informacji o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami

Krok po kroku

 1. Dokonaj oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest w celu ustalenia stopnia pilności ich wymiany, pobierając, drukując i wypełniając formularz pn. „ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (patrz punkt Pliki do pobrania). Formularz dołącz do książki obiektu budowlanego i przechowuj z dokumentacją obiektu.
 2. Pobierz, wydrukuj i wypełnij załącznik "informacja o wyrobach zawierających azbest" (patrz punkt Pliki do pobrania). Pamiętaj, wpisz stopień pilności wymiany.
 3. Wypełnij załącznik "informacja o wyrobach zawierających azbest", zgodnie z objaśnieniami zawartymi w punktach od 1 do 8,
 4. Wypełniony załącznik "informacjao wyrobach zawierających azbest" złóż w Biurze Ochrony Środowiska lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz złożyć go w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla DzielnicyMożesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 5. Prawidłowo wypełniony załącznik zostanie przyjęty. Niepoprawnie wypełniony załącznik "informacjao wyrobach zawierających azbest" będzie musiał być uzupełniony - otrzymasz uwagi na piśmie. Pismo zostanie dostarczone pocztą. Wnieś poprawki lub wypełnij nowy załącznik (z uwzględnieniem wskazanych błędów) i ponownie złóż w sposób wskazany wyżej.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Opłaty

Bez opłat.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.


MIEJSCE ODBIORU:

 • złożona informacja nie podlega zwrotowi.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez odpowiedzi w przypadku  właściwie wypełnionego załącznik "informacja o wyrobach zawierających azbest".

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 
 1. Dla każdego obiektu budowlanego, gdzie wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, należy wypełnić odrębny załącznik "informacja o wyrobach zawierających azbest" oraz załącznik "ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".
 2. Załącznik "informacja o wyrobach zawierających azbest" należy aktualizować corocznie, do czasu usunięcia wyrobów i składać w terminie do 31 stycznia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).                  
 3. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia 2004 r.  w  sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649  z późn. zm.).

Nie znalazłeś informacji?