Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska

Wstecz

Przyjmowanie zgłoszenia o stwierdzeniu potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

[!]

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną Biuro Ochrony Środowiska od 16 marca 2020 r. działa w trybie nadzwyczajnym. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków oraz pracowników urzędu, apelujemy o ograniczanie osobistych wizyt w naszej siedzibie oraz pozostałych placówkach miasta do niezbędnego minimum. 

Wnioski należy przesyłać pocztą na adres: Biuro Ochrony Środowiska, 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3.

Kontakt telefoniczny: 22 44 32 525, 22 44 32 596, 22 44 32 526, 22 44 32 556  

Jeśli Twoja wizyta w urzędzie w najbliższym czasie jest konieczna umów się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem biura. Zostaniesz poproszony o przyjście w konkretnym terminie i zaczekanie na urzędnika w wyznaczonym pomieszczeniu.

Pamiętaj, aby chronić swoich bliskich – na czas wizyty w urzędzie pozostaw dziecko pod opieką, aby ograniczać ryzyko zakażenia wirusem. Pamiętajmy, że zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetem. 

W związku z trudną sytuacją z góry dziękujemy za Państwa współpracę i wyrozumiałość.

Krok po kroku

 1. Sporządź zgłoszenie (patrz punkt Zgłoszenie powinno zawierać). Każdy kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi może zgłosić ten fakt staroście.
 2. Do zgłoszenia dołącz wymagane dokumenty.
 3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 4. Skompletowane dokumenty złóż we właściwym urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, ze względu na położenie nieruchomości, na której stwierdzono potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz złożyć je w Kancelarii Ogólnej Urzędu m. st. Warszawy.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się:

 • zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed 30 kwietnia 2007 r.,
 • szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat (zgodnie z art. 6 pkt 11 lit. c ww. ustawy przez szkodę w środowisku w powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi).

Zgodnie z art. 101e ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska każdy kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście.

Starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, stosownie do art. 101d ust. 6 ww. ustawy. 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie powinno zawierać (art. 101e ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska):

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby,
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej,
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy, tj. przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub we własnym laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością lub jest zapewniony automatyczny pobór prób przy użyciu próbobierni objętej nadzorem metrologicznym.

Do zgłoszenia składanego w wersji elektronicznej należy dołączyć (art. 101e ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska) zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa w pkt 3 i 4.

Opłaty

17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,
 • bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy,
 • u inkasenta.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

 • właściwy urząd dzielnicy m.st. Warszawy, ze względu na położenie nieruchomości, na której stwierdzono potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi,
 • za pośrednictwem poczty,
 • Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy.

Jednostka odpowiedzialna

Właściwy Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.1396, z późn. zm.).
 2. Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1862, z późn. zm.)
 3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2019 r., poz. 1000).

Nie znalazłeś informacji?