Specific category icon

Administracja architektoniczno-budowlana

Wstecz

Przyłączenie do sieci gazowej - procedura ogólna

Z czym warto się zapoznać

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1059, z późn. zm.) jest dokumentem prawnym, z którym należy się zapoznać decydując się na wykonanie przyłącza gazowego.

Warto również zapoznać się z regulaminem oraz wymaganiami zakładu gazownictwa, z którym zamierzamy zawrzeć umowę na dostawę gazu.

www.infrastruktura.um.warszawa.pl

 

DOMY JEDNORODZINNE

 

Wykonanie przyłącza gazowego składa się z kilku etapów.

Etap 1 - Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, wydane przez przedsiębiorstwo gazownicze właściwe dla lokalizacji danej nieruchomości.

Składając wniosek trzeba wiedzieć, do której grupy przyłączeniowej będzie zaliczona planowana instalacja. Podział składa się z następujących podgrup:

  • grupa A — podmioty, których instalacje będą bezpośrednio przyłączane do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej wysokiego ciśnienia (przemysł, huty, zakłady chemiczne),

  • grupa B — podmioty, których urządzenia i instalacje będą przyłączane do sieci innej niż wymieniona wyżej, z wyłączeniem podmiotów, które będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy lub propan-butan w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h (klienci indywidualni, małe przedsiębiorstwa),

  • grupa C — podmioty zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem lub wydobywaniem, magazynowaniem itp. (kopalnie gazu, biogazownie, sieci gazowe).

 

W przypadku inwestorów indywidualnych, czyli najczęściej przypadków podłączenia do sieci gazowej domu jednorodzinnego, mamy do czynienia z grupą B.

 

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym będzie wykonywane przyłącze gazowe.

Niezbędny jest także plan zabudowy lub szkic sytuacyjny dla budynku względem istniejącej sieci gazowej, sąsiednich obiektów oraz propozycje lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego.

 

Do wniosku należy też dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zaznaczonymi przyłączanymi urządzeniami, instalacjami lub sieciami. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z usytuowaniem obiektu (może to być mapa w skali 1:500, 1:1000, 1:2000) musi uwzględniać aktualny stan rozgraniczenia działek i proponowaną lokalizację szafki gazowej.

 

W przypadku, gdy do budynku jest już doprowadzone przyłącze gazowe zasilające budynek, nie jest wymagane załączanie do wniosków planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego.

 

Przedsiębiorstwo energetyczne na wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej ma czas:

Grupa A – max. 45 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku;

Grupa B – max. 21 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku;

Grupa C – max. 60 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Etap 2 - Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Każda z firm świadczących usługę dostarczenia gazu posiada własne wzory wniosków na wydanie warunków wykonania przyłącza gazowego oraz zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Odpowiednie wnioski dostępne są na stronach internetowych firm lub w ich siedzibach.

Etap 3 - Umowa o przyłączenie do sieci gazowej

Aby wystąpić  z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej wymagane są:

  • warunki przyłączenia do sieci gazowej,

  • pozwolenie na budowę.

W dniu, w którym została zawarta umowa o przyłączenie do sieci gazowej rozpoczyna się realizacja umowy o wykonanie przyłącza gazowego.

Etap 4 - Wykonanie przyłącza gazowego

Wykonana instalacja gazowa powinna być zgodna z:

  • zatwierdzonym projektem budowlanym;

  • opinią kominiarską (jeśli jest wymagana);

  • wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej;

  • zgodą zarządcy/właściciela nieruchomości (tylko budynki wielorodzinne);

  • decyzją o pozwoleniu na budowę.

Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia te wydają uprawnione Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Przy zawarciu tzw. umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego dostawca zapewnia sprzedaż paliwa gazowego oraz uruchomia dostarczanie gazu po zakończeniu realizacji przyłącza gazowego.

Koszt przyłączenia do sieci gazowej

Koszt przyłącza gazowego zależy od długości instalacji przyłączeniowej oraz skali trudności inwestycji.


Nie znalazłeś informacji?