Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym

null Przyłączenie nieruchomości do nieruchomości przyległej w trybie bezprzetargowym

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek wraz z załączonymi dokumentami w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy osobiście lub korespondencyjnie organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru).

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie (otwiera nowe okno).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie (otwiera nowe okno).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyłączenie nieruchomości do nieruchomości przyległej w trybie bezprzetargowym.
 2. Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania składane przez wszystkich współwłaścicieli.  
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku występowania przez Pełnomocnika określające prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa.

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy:
 • osobiście: ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa;
 • korespondencyjnie: Urząd m.st. Warszawy, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa).
 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy - Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie (otwiera nowe okno).

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy (otwiera nowe okno).

Termin odpowiedzi

Termin udzielenia odpowiedzi uzależniony jest od ilości rozpatrywanych wniosków. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Tryb zbycia bezprzetargowego, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami można zastosować, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:
 1. przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, która może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność, albo oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć,
 2. zbywana nieruchomość nie może być zagospodarowana samodzielnie,
 3. zbywana nieruchomość (lub jej część) nie ma związku funkcjonalnego z więcej, niż jedną nieruchomością przyległą.
 1. Wszyscy współwłaściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości przyległej powinni złożyć wniosek łącznie.
 1. W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych        dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów i urzędów w celu     pozyskania dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 2. Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich kserokopie potwierdzone „za zgodność      z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych kserokopii należy oryginały przedłożyć do wglądu.
 3. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku każdorazowo bada, czy w stosunku do zbywanej nieruchomości nie toczą się postępowania administracyjne, a także sądowe dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz postępowania z wniosków dawnych właścicieli lub ich następców prawnych o zwrot, jak również czy istnieją roszczenia wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.
 4. Cena sprzedaży zbywalnej nieruchomości zostaje ustalona na podstawie art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) i na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.). Na potrzeby określenia wartości nieruchomości lub jej części, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy, określa się różnicę wartości nieruchomości przyległej wraz z nieruchomością lub jej częścią, która ma być nabyta, i wartości nieruchomości przyległej przed nabyciem nieruchomości lub jej części. Przy ustalaniu różnicy, o której mowa, nie uwzględnia się wartości części składowych nieruchomości przyległej.
 5. Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego  bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.
 6. Wnioskodawca ponosi koszty materiałów geodezyjno-kartograficznych, operatu szacunkowego, podania do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu, oraz wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, w tym 2 wypisy aktu notarialnego przeznaczone dla m.st. Warszawy lub Skarbu Państwa oraz wpisami sądowymi.
 7. Składanie wniosków nie jest ograniczone terminem.

W przypadku, gdy niezabudowana nieruchomość lub jej część nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i przylega do więcej niż jednej nieruchomości stanowiących przedmiot własności lub pozostających w użytkowaniu wieczystym innych osób niż m.st. Warszawa lub Skarb Państwa, nieruchomość jest zbywana w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?