Odbieranie odpadów komunalnych

null PSZOK, MPSZOK

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-i)

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i) bezpłatnie przyjmują odpady przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku.

TAK: m.in. zużyte baterie i akumulatory, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, puszki po farbach, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty, opony samochodowe, substancje żrące, zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, np. pralki, telewizory, suszarki, lodówki odpady wielkogabarytowe.

NIE: m. in. odpady inne niż komunalne, w tym np. materiały zawierające azbest, papa i styropian budowlany, odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych, duże kartony.

Na terenie Warszawy działają dwa punkty PSZOK:

PSZOK przy ul. Płytowej 1 - Białołęka, obsługuje Konsorcjum Firm PARTNER Sp. z o.o. Sp.K. i PARTNER Dariusz Apelski, tel. 22 811 08 53, e-mail: info@partner-apelski.pl

Punkt jest czynny (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia i Wielkiej Soboty): 

  • od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00
  • w soboty w godz. 9:00-17:00

PSZOK przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów, obsługuje P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, tel. 22 185 52 51, e-mail: pszok@lekaro.pl

Punkt jest czynny (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia i Wielkiej Soboty): 

  • od poniedziałku do piątku 11:00-19:00
  • w soboty 9:00-17:00

Do punktu PSZOK zlokalizowanego przy ul. Płytowej 1 mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone.

Do PSZOK-ów odpady można dostarczać samochodami osobowymi lub samochodowymi z przyczepą lekką.

Więcej informacji o PSZOK-ach na stronie https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1.

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.

Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK-i)

Punkty PSZOK są wspomagane odpowiednio przystosowanymi samochodami, tzw. Mobilnymi Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK-ami). MPSZOK-i przyjmują nieodpłatnie dostarczone przez mieszkańców Warszawy (we własnym zakresie) selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych.

TAK: farby i opakowania po farbach, opakowania po olejach innych niż spożywcze, detergenty i opakowania po detergentach opakowania po środkach ochrony roślin, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne, świetlówki lampy energooszczędne, termometry rtęciowe, tusze, tonery do drukarek, kleje, opakowania po klejach, baterie i akumulatory oleje i tłuszcze jadalne, mały zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny (nie większy niż 25cm np.: czajniki, suszarki, głośniki)

NIE: odpady remontowo-budowlane, duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, leki

Zgodnie z harmonogramem, MPSZOK-i przyjmują odpady w środy oraz w soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w trakcie 1,5 godzinnego postoju w 40 lokalizacjach.

Wykaz lokalizacji punktów i godziny pracy MPSZOK (lewobrzeżna Warszawa)

Wykaz lokalizacji punktów i godziny pracy MPSZOK (prawobrzeżna Warszawa)

Więcej informacji o MPSZOK-ach na stronie https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.

Najczęstsze pytania mieszkańców dotyczące PSZOK i MPSZOK

1. Dlaczego w Warszawie są tylko dwa PSZOK-i i to bardzo oddalone od centrum?
Każda gmina, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest do utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na terenie Warszawy działaj dwa stacjonarne punkty, zlokalizowane po obu stronach Wisły. Tak więc ilość punktów PSZOK w Warszawie jest nawet większa, niż wynika to bezpośrednio z ustawy.

Oczywiście miasto dostrzega coraz większe zapotrzebowanie społeczne na tworzenie nowych punktów PSZOK, w dogodnych dla mieszkańców lokalizacjach. Niemniej PSZOK powinien być dostosowany do możliwości i struktury danej przestrzeni, funkcjonalny a przede wszystkim efektywny pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Warszawa jest miastem o gęstej zabudowie, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa i biurowa.  Trudno znaleźć jest przestrzeń na miejsce, w którym gromadzone będą odpady.

Obecnie prowadzone są prace związane z analizą terenów będących w zasobach miasta, spełniających uwarunkowania do  utworzeniem kolejnych Punktów PSZOK.

Nie należy zapominać, że na terenie Warszawy funkcjonują również MPSZOK-i, czyli Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z harmonogramem, MPSZOK-i przyjmują odpady w środy oraz w soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w trakcie 1,5 godzinnego postoju w aż 40 lokalizacjach.

2. Czy to prawda, że do punktów PSZOK nie można dotrzeć komunikacją publiczną?
Nie. PSZOK-i są dobrze skomunikowane.

Do PSZOK PARTNER przy ul. Płytowa 1 można dojechać autobusami: 126, 326, 705, 735, 736 (przystanek Płytowa).

Do PSZOK LEKARO przy ul. Zawodzie 1 można dojechać autobusami: 108, 163. Autobus 163 zatrzymuje się przy ul. Zawodzie (przystanek Łucznicza).

Jeśli chodzi o MPSZOK-i, to miejsca postoju odbywają się w punktach dobrze skomunikowanych, z łatwym dojazdem. Ulokowane są m.in. przy Urzędach Dzielnic, centrach handlowych, czy pętlach autobusowych.

3. PSZOK-i nie przyjmują materiałów zawierających azbest, czy papę i styropian budowlany. Co mieszkaniec ma zrobić z takimi odpadami?
Materiały zawierające azbest oraz papa i styropian budowlany nie są odpadami komunalnymi, w związku z czym nie są przyjmowane w PSZOK. Najczęściej wytwarzane są w związku z rozbiórką, remontem lub budową. Obowiązek ich zagospodarowania ciąży na wytwórcy odpadu, najczęściej firmie wykonującej prace remontowo – budowlane. Wówczas obowiązek zagospodarowania powstałych odpadów spoczywa na firmie przeprowadzającej remont.

Wykonując remont samodzielnie, mieszkaniec powinien mieć na uwadze, że odpady, które nie są zbierane w PSZOK-ach, ani nie są odbierane z nieruchomości w ramach obowiązującego na terenie m.st. Warszawy systemu gospodarki odpadami komunalnymi, musi zagospodarować na własny koszt. Taki obowiązek nakładają przepisy ochrony środowiska. Odpady te należy przekazać firmie, posiadającej zezwolenie na zbieranie  lub przetwarzanie odpadów.

4. PSZOK nie przyjmuje odpadów w opakowaniach cieknących i uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania. Co wówczas mieszkaniec ma zrobić z takimi odpadami?
Odpady w opakowaniach uszkodzonych należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wyciek (taśma klejąca, dodatkowe opakowanie itp.) Ważne aby sposób zabezpieczenia odpadu umożliwiał jego identyfikację w chwili oddawania do PSZOK (widoczna etykieta). Odpady  których rodzaju nie można zidentyfikować (brak etykiety, nieoryginalne opakowanie) nie są przyjmowane do PSZOK.  Wyjątek stanowią odczynniki fotograficzne oraz zużyty olej silnikowy i olej spożywczy, które można dostarczyć w opakowaniach nieoryginalnych.

Nie znalazłeś informacji?