Miejskie lokale mieszkalne

null Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego z zasobów miasta (dotyczy osób mieszkających w „mieszkaniach komunalnych” bez tytułu prawnego)

Krok po kroku

 1. Pobierz załączniki do karty, wydrukuj i wypełnij.
 2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 3. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 4. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty1

Obowiązkowo dla każdego wnioskodawcy:

 1. Wniosek o pomoc mieszkaniową 2.
 2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenie o dochodach dla każdej pracującej osoby w gospodarstwie domowym (oryginał – wg załącznika nr 1), a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nieodprowadzaniu składek. W przypadku innych źródeł dochodu oświadczenia o dochodach w zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów, oryginał wg załącznika nr:
  1. 1a – Oświadczenie o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej;
  2. 1b – Oświadczenie o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej;
  3. 1c – Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego. W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego należy dołączyć decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego.
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 2.
 5. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców oraz osób składających oświadczenia.

Fakultatywnie – w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i/lub członków jego gospodarstwa domowego:

 1. Małżonek wnioskodawcy oraz każdy wnioskodawca (jeżeli jest ich kilku) wypełniają załącznik nr 3.
 2. Gdy lokal, w którym zamieszkuje wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego, jest lokalem spoza zasobu mieszkaniowego miasta należy wypełnić – załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5.
 3. Jeżeli wniosek dotyczy osób zameldowanych, lub których ostatnie miejsce zameldowania było poza m.st. Warszawa (zarówno jeżeli chodzi o wnioskodawcę/ów i/lub jego/ich członków gospodarstwa domowego) – należy dołączyć zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – załącznik nr 5
 4. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego posiadali inne miejsca zamieszkania niż lokal z którego obecnie składają wniosek – wypełniają załącznik nr 8 (każda pełnoletnia osoba). Nie dotyczy osób, które starają się o ponowne zawarcie umowy po wypowiedzeniu umowy (pkt. 1 lit. b uwag poniżej).
 5. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego (każda pełnoletnia osoba) posiadają tytuły prawne do innego lokalu tj. własność, najem, spółdzielcze prawo do lokalu, użyczenie, itp. - powinny wypełnić załącznik nr 8 i oświadczenie w pkt. 3.1. wniosku.
 6. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego zamieszkują w lokalu, którego najemca zmarł lub trwale opuścił lokal – należy wypełnić załącznik nr 9 dot. informacji o osobach, których warunki powinny być zbadane stosownie do dyspozycji zawartej w § 32 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – tzn. informacje o warunkach mieszkaniowych wstępnych, zstępnych, współmałżonka wnioskodawcy lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.
 7. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego zamieszkują w lokalu, którego najemca zmarł – należy dołączyć akt zgonu najemcy.
 8. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną – należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i jej stopień (oświadczenie w tabeli w pkt. 2.4.2 wniosku).
 9. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego świadczy alimenty na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego – należy dołączyć oświadczenie o wysokości świadczonych alimentów – załącznik 1d.
 10. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 7 lat zbyli lub rozporządzili posiadanym prawem do lokalu stanowiącego odrębną własność, nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym lub inną nieruchomość, spółdzielczym prawem do lokalu lub zamienili zamieszkiwany lokal – należy dołączyć dokumenty potwierdzające zbycie/rozporządzenie wraz z informacjami o powierzchni, strukturze lokalu/nieruchomości (oświadczenie w pkt. 3.23. wniosku).
 11. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 7 lat zamienił/a/li posiadany tytuł prawny do lokalu (bądź innej nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu) na prawo do zajmowania obecnego lokalu – należy dołączyć dokumenty potwierdzające zamianę wraz z informacjami o powierzchni, strukturze lokalu/nieruchomości (oświadczenie w pkt. 3.24. wniosku).
 12. Gdy wnioskodawca miał zawartą umowę najmu związaną ze stosunkiem pracy jako funkcjonariusz/ka Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz przeszedłem/przeszłam na rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą - należy dołączyć dokumenty potwierdzające (oświadczenie w pkt. 3.29. wniosku).
 13. Gdy wnioskodawca miał zawartą umowę najmu związaną ze stosunkiem pracy jako funkcjonariusz/ka Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz legitymuję się co najmniej 15-letnim okresem najmu lokalu Miasta oraz 20-letnim stażem pracy w służbach i osiągnąłem/osiągnęłam wiek emerytalny - należy dołączyć dokumenty potwierdzające (oświadczenie w pkt. 3.31. wniosku).
 14. Ponadto wnioskodawca/cy i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego powinni dostarczyć dokumenty potwierdzające w następujących sytuacjach:
  1. ktokolwiek z gospodarstwa domowego posiada udokumentowany zły stan zdrowia (oświadczenie w pkt. 3.24. wniosku),
  2. wnioskodawca/cy i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego jest/są ofiarami udokumentowanej przemocy w rodzinie (oświadczenie w pkt. 3.26. wniosku),
  3. wnioskodawca zamieszkuje w lokalu/pomieszczeniu niedostosowanym do rzeczywistych, udokumentowanych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności lub udokumentowanego stanu zdrowia członka gospodarstwa domowego, jeżeli dostosowanie nie jest możliwe (oświadczenie w pkt. 3.5. wniosku).
 15. Na żądanie najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu wchodzącego w skąd mieszkaniowego zasobu Miasta jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] wnioski, w których nie podano miejsca pobytu lub zamieszkania, a także wnioski niekompletne i nieuzupełnione pozostaną bez rozpoznania

[2] Nie dotyczy spraw osób ubiegających się o potwierdzenie uprawnień do lokalu po śmierci najemcy na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Regulacją tytułu prawnego do lokalu z zasobów Miasta stanowią sprawy dotyczące:
  1. ponownego zawarcia umowy najmu po zakończeniu okresu na jaki umowa dotychczasowa była zawarta,
  2. ponownego zawarcia umowy najmu po wypowiedzeniu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy,
  3. ponownego zawarcia umowy najmu po rozwiązaniu umowy w trybie § 17 ust. 3 uchwały,
  4. ponownego zawarcia umowy najmu po wypowiedzeniu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy, a były najemca obecnie wywiązuje się z obowiązków lokatora oraz naprawił powstałe szkody,
  5. funkcjonariuszy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy lub Straży Miejskiej m.st. Warszawy którzy przeszli na emeryturę lub rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą albo legitymują się co najmniej łącznym 15-letnim okresem najmu lokalu Miasta oraz 20-letnim stażem pracy w tych służbach i osiągnęli wiek emerytalny,
  6. regulacji tytułu prawnego po śmierci najemcy w przypadku gdy pozostałe w lokalu osoby nie wstąpiły w najem na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego,
  7. regulacji tytułu prawnego w przypadku gdy jego dotychczasowy najemca trwale opuścił lokal.
 2. Wnioski powinny być składane w dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
 3. Umowę najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy zawiera się na czas nieoznaczony, z wyjątkiem najmu socjalnego lokalu i lokalu związanego ze stosunkiem pracy oraz w sytuacji, gdy zawarcia umowy najmu na czas oznaczony żąda lokator. W przypadku wynajmu lokali poza mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy, ich podnajem dokonywany jest na czas oznaczony.
 4. O formie udzielenia pomocy mieszkaniowej decyduje wysokość dochodu gospodarstwa domowego.
 5. Pomoc mieszkaniowa może być udzielona poprzez zawarcie umowy najmu tego lub innego lokalu.
 6. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta z osobą, która kwalifikuje się do udzielenia pomocy mieszkaniowej, czyli:
  1. nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu oraz 
  2. spełnia kryteria dochodowe (określone w § 5 uchwały).
 7. Udzielenie pomocy mieszkaniowej jest możliwe w przypadku braku zaległości, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku:
  1. podpisania oraz realizowania co najmniej przez 3 miesiące porozumienia o spłacie zadłużenia,
  2. co najmniej przez 6 miesięcy realizowany jest plan spłaty ustalony zgodnie z art. 49114 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
 8. Regulacja tytułów prawnych, o których mowa w cz. I pkt 6 i 7 może być dokonana na rzecz małżonka najemcy, byłego małżonka najemcy, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma macochę i teściów.
 9. Regulacja tytułów prawnych, o których mowa w w cz. I pkt 7 może być dokonana pod warunkiem gdy wnioskodawca zamieszkiwał wraz z najemcą nieprzerwanie za zgodą właściciela co najmniej od 7 lat.
 10. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 11. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy powinien poświadczyć pracodawca, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Skarbowy.
 12. Za dochód uważa się:
  1. dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli dochody (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób):
   1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
   2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
   3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
    • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin,
    • przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
    • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
    • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
    • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
    • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
    • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
    • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
    • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
    • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
    • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
    • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
    • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
    • alimenty na rzecz dzieci,
    • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
    • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
    • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
    • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
    • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
    • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
    • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
    • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
    • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
     dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
    • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
    • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
    • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
    • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
     kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
    • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
    • świadczenie rodzicielskie,
    • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
    • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
    • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dni a 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.
  2. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
  3. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
  4. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 13. Pomoc mieszkaniowa w formie regulacji tytułu prawnego do zajmowanego lokalu miasta nie dotyczy spraw osób, które w budynkach lub częściach budynków będących własnością miasta, w oparciu o zgodę właściciela i na podstawie wymaganych pozwoleń budowlanych dokonały adaptacji, rozbudowy lub nadbudowy pomieszczeń lub powierzchni niemieszkalnych na lokale mieszkalne lub dokonały powiększenia lokalu o przylegające pomieszczenia lub powierzchnie niemieszkalne.
 14. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?