Lokale m.st. Warszawy ("komunalne")

Wstecz

Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta (dotyczy osób mieszkających w „mieszkaniach komunalnych” bez tytułu prawnego)

Krok po kroku

 1. Pobierz załączniki do karty, wydrukuj i wypełnij.
 2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 3. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 4. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Obowiązkowo dla każdego wnioskodawcy:

 1. Wniosek o pomoc mieszkaniową 1.
 2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku – załącznik nr 1.
 3. Zaświadczenia o dochodach brutto (zgodnie z pkt 10 uwag jn.) wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał – załącznik nr 2). W przypadku osób: otrzymujących zasiłki, zapomogi lub zarejestrowanych jako osoby bezrobotne – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy, lub Ośrodka Pomocy Społecznej, a w uzasadnionych przypadkach oświadczenie złożone w obecności pracownika.
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 3.
 5. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców oraz osób składających oświadczenia.

Fakultatywnie – w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i/lub członków jego gospodarstwa domowego:

 1. Małżonek wnioskodawcy oraz każdy wnioskodawca (jeżeli jest ich kilku) wypełniają załącznik nr 4.
 2. Gdy lokal, w którym zamieszkuje wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego, jest lokalem spoza zasobu mieszkaniowego Miasta należy wypełnić – załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6.
 3. Jeżeli wniosek dotyczy osób zameldowanych, lub których ostatnie miejsce zameldowania było poza m.st. Warszawa (zarówno jeżeli chodzi o wnioskodawcę/ów i/lub jego/ich członków gospodarstwa domowego) - zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – załącznik nr 6
 4. Osoby, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania i otrzymują (lub nie) pomoc w formie tymczasowego schronienia (np. schronisko, noclegownia itp.) wypełniają – załącznik nr 7 oraz powinny dostarczyć dokumenty potwierdzające pobyt w takich ośrodkach.
 5. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego posiadali inne miejsca zamieszkania niż lokal z którego obecnie składają wniosek - wypełniają załącznik nr 8 (każda pełnoletnia osoba). Nie dotyczy osób, które starają się o ponowne zawarcie umowy po wypowiedzeniu umowy (pkt. 1 lit. b uwag poniżej).
 6. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego posiadają tytuły prawne do innego lokalu (tj. własność, najem, spółdzielcze prawo do lokalu, użyczenie, itp.) wypełniają załącznik nr 9 (każda pełnoletnia osoba) i wypełniają oświadczenie w pkt. 3.1. wniosku.
 7. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego zamieszkują w lokalu, którego najemca zmarł lub trwale opuścił lokal – należy wypełnić załącznik nr 10 dot. informacji o osobach, których warunki powinny być zbadane stosownie do dyspozycji zawartej w § 32 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – tzn. informacje o warunkach mieszkaniowych wstępnych, zstępnych, współmałżonka wnioskodawcy lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.
 8. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego zamieszkują w lokalu, którego najemca zmarł – należy dołączyć akt zgonu najemcy.
 9. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną – należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i jej stopień (oświadczenie w pkt. 2 wniosku).
 10. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 7 lat zbyli lub rozporządzili posiadanym prawem do lokalu stanowiącego odrębną własność, nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym lub inną nieruchomość, spółdzielczym prawem do lokalu lub zamienili zamieszkiwany lokal – należy dołączyć dokumenty potwierdzające zbycie/rozporządzenie wraz z informacjami o powierzchni, strukturze lokalu/nieruchomości (oświadczenie w pkt. 3.23. wniosku).
 11. Ponadto wnioskodawca/cy i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego powinni dostarczyć dokumenty potwierdzające w następujących sytuacjach:
  1. ktokolwiek z gospodarstwa domowego posiada udokumentowany zły stan zdrowia (oświadczenie w pkt. 3.24. wniosku),
  2. wnioskodawca/cy i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego jest/są ofiarami udokumentowanej przemocy w rodzinie (oświadczenie w pkt. 3.25. wniosku),
  3. wnioskodawca zamieszkuje  w lokalu/pomieszczeniu niedostosowanym do rzeczywistych, udokumentowanych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności lub udokumentowanego stanu zdrowia członka gospodarstwa domowego, jeżeli dostosowanie nie jest możliwe (oświadczenie w pkt. 3.5. wniosku).
 12. Na żądanie najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu wchodzącego w skąd mieszkaniowego zasobu Miasta jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Nie dotyczy spraw osób ubiegających się o potwierdzenie uprawnień do lokalu po śmierci najemcy na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Regulacją tytułu prawnego do lokalu z zasobów Miasta stanowią sprawy dotyczące:
  1. ponownego zawarcia umowy najmu po zakończeniu okresu na jaki umowa dotychczasowa była zawarta,
  2. ponownego zawarcia umowy najmu po wypowiedzeniu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy,
  3. ponownego zawarcia umowy najmu po rozwiązaniu umowy w trybie § 17 ust. 3 uchwały,
  4. regulacji tytułu prawnego po śmierci najemcy w przypadku gdy pozostałe w lokalu osoby nie wstąpiły w najem na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego,
  5. regulacji tytułu prawnego w przypadku gdy jego dotychczasowy najemca trwale opuścił lokal.
 2. Wnioski powinny być składane w dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
 3. Umowę najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy zawiera się na czas nieoznaczony, z wyjątkiem najmu socjalnego lokalu i lokalu związanego ze stosunkiem pracy oraz w sytuacji, gdy zawarcia umowy najmu na czas oznaczony żąda lokator. W przypadku wynajmu lokali poza mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy, ich podnajem dokonywany jest na czas oznaczony.
 4. O formie udzielenia pomocy mieszkaniowej decyduje wysokość dochodu gospodarstwa domowego.
 5. Pomoc mieszkaniowa może być udzielona poprzez zawarcie umowy najmu tego lub innego lokalu.
 6. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu oraz spełnia kryteria dochodowe kwalifikujące do udzielenia pomocy mieszkaniowej, które określone są uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
 7. Udzielenie pomocy mieszkaniowej jest możliwe w przypadku braku zaległości, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku podpisania oraz realizowania porozumienia o spłacie zadłużenia.
 8. Regulacja tytułów prawnych, o których mowa w pkt. 1 lit. d i e może być dokonana na rzecz małżonka najemcy, byłego małżonka najemcy, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma macochę i teściów.
 9. Regulacja tytułów prawnych, o których mowa w pkt. 1 lit. e może być dokonana pod warunkiem gdy wnioskodawca zamieszkiwał wraz z najemcą nieprzerwanie za zgodą właściciela co najmniej od 7 lat.
 10. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 11. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy powinien poświadczyć pracodawca, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Skarbowy.
 12. Za dochód uważa się (zgodnie z definicją ustawy o dodatkach mieszkaniowych) wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się:
  1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
  2. dodatków dla sierot zupełnych,
  3. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
  4. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
  5. pomocy w zakresie dożywiania,
  6. zasiłków pielęgnacyjnych,
  7. dodatków pielęgnacyjnych,
  8. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
  9. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
  10. dodatku mieszkaniowego,
  11. dodatku energetycznego,
  12. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319),
  13. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407),
  14. dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), tzw. „500+”,
  15. dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551),
  16. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529)
  17. świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 252),
  18. świadczenia przyznanego na podstawie rządowego programu „Dobry start” tzw. „300+” (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.),
  19. kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2020 r. poz. 321).

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochód z tej działalności wynosi zero lub wykazywana jest strata albo działalność prowadzona jest w formie karty podatkowej, za dochód przyjmuje się zadeklarowaną kwotę przychodu, stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 1. Pomoc mieszkaniowa w formie regulacji tytułu prawnego do zajmowanego lokalu Miasta nie dotyczy spraw osób, które:
  1. budynkach lub częściach budynków będących własnością Miasta, w oparciu o zgodę właściciela i na podstawie wymaganych pozwoleń budowlanych dokonały adaptacji, rozbudowy lub nadbudowy pomieszczeń lub powierzchni niemieszkalnych na lokale mieszkalne lub dokonały powiększenia lokalu o przylegające pomieszczenia lub powierzchnie niemieszkalne
  2. zajmujących lokale mieszkalne o powierzchni powyżej 80 m2   znajdujące się w budynkach wybudowanych po 1995 r. i oddanych w najem w drodze pisemnego przetargu publicznego, które przekazały w zamian Miastu lokal stanowiący odrębną własność lub spółdzielcze prawo do lokalu
 2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 182 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).
 4. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14836 oraz z 2020 r. poz. 5791).
 5. Zarządzenie nr 970/2020  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o pomoc mieszkaniową.

Nie znalazłeś informacji?