null Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej "Warszawa 19115"

 

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia, będą miały następujące znaczenie:

Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna Warszawa 19115, w ramach której świadczone są usługi.
Regulamin – niniejszy dokument.
Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Aplikacji.
Powiadomienia Push – krótka wiadomość przekazywana użytkownikowi bezpośrednio na jego urządzenie.
Usługa – świadczona przez Usługodawcę funkcjonalność w ramach Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie.
Usługodawca – Urząd m. st. Warszawy z siedzibą przy Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
System MCK Warszawa 19115 –  wewnętrzny system informatyczny Urzędu m. st. Warszawy, przeznaczony do obsługi zgłoszeń mieszkańców, wraz z komponentami stanowiący bazę danych.

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Usług dostępnych w Aplikacji, której organizatorem jest Usługodawca.
2. Usługi oferowane są Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, umożliwiające pobranie, instalację i używanie na nim Aplikacji.
3. Użytkownik zobowiązany jest  do zapoznania się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady oraz warunki korzystania z Usług dostępnych w Aplikacji.
4. Używanie Aplikacji jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Przed pobraniem Aplikacji, Użytkownik powinien upewnić się czy w jego telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, o którym mowa w ust. 2, jest wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania Aplikacji.
7. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać celowego zakłócania działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej 
ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.

§3. Informacje i zasady korzystania z Aplikacji

1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie w trybie on-line, w związku z czym niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika stałego dostępu do sieci Internet.
2. Aplikacja jest narzędziem, umożliwiającym szybki kontakt z Urzędem m. st. Warszawy w sprawach wymagających interwencji służb miejskich a także przekazywania uwag, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania m. st. Warszawy i jednostek miejskich.
3. W Aplikacji znajdują się inne niż wymienione w ust.2  funkcje,  umożliwiające  Użytkownikowi korzystanie z usług i informacji dotyczących m.st. Warszawa.  Opis wszystkich funkcji aplikacji znajduje się pod linkiem 

4. W ramach użytkowania Aplikacji przetwarzane są dane osobowe Użytkownika w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, oraz przekazane przez Użytkownika informacje dotyczące miejsca i opisu zdarzenia, które ma być obiektem działań z udziałem służb miejskich.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak może uniemożliwić kontakt zwrotny z Użytkownikiem.
a. Zgłoszenie dotyczące źle zaparkowanych pojazdów, gdzie Użytkownik podał komplet danych, może skutkować wezwaniem w charakterze świadka – decyduje o tym Straż Miejska. Informacja z rejestrowanych zgłoszeń wykorzystywana jest przy tworzeniu mapy zagrożeń do prowadzonych przez Straż Miejską działań operacyjnych.

Udostępniamy też możliwość telefonicznego zgłoszenia, w trakcie jego trwania, bezpośrednio do Straży Miejskiej pod nr 986.

6. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany do podania wyłącznie własnych danych osobowych.
7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia związane z naruszeniem podczas korzystania z Aplikacji praw osób trzecich.
8. Wybór funkcji , który wiąże się z przekazywaniem dodatkowych informacji wskazanych w ust. 3, jest dobrowolny.

9. Niepodanie danych kontaktowych uniemożliwia otrzymywanie przez Użytkownika powiadomień o statusie sprawy i jej numerze za wyjątkiem powiadomień PUSH, o ile Użytkownik uruchomił tą usługę. 
10. Nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji, może utrudnić lub uniemożliwić podjęcie wnioskowanych przez Użytkownika działań.
11. Niepełny opis zdarzenia lub brak opisu może uniemożliwić poprawną obsługę zgłoszenia lub znacząco wydłużyć czas jego obsługi.
12. Aplikacja, za pośrednictwem usług lokalizacyjnych,  gromadzi  informacje o miejscu zdarzenia w celu  przekazania zgłoszenia do właściwego podmiotu odpowiedzialnego za realizację.
13. Adres miejsca zdarzenia można wprowadzić poprzez:

• zaznaczenie punktu na mapie;
• wprowadzenie adresu z określonego pola w formularzu;
• skorzystanie z przycisku geolokalizacji, pod warunkiem włączenia GPS i obecności w miejscu zdarzenia;
• wykorzystanie usługi geotagowania, za pomocą której Aplikacja pobiera lokalizację z pierwszego załączonego zdjęcia (możliwość załączenia max. 3 zdjęć).

14. Wszystkie dane zgromadzone za pośrednictwem Aplikacji, przetwarzane są w Systemie MCK Warszawa 19115. Pozyskane informacje dotyczące zgłoszeń, przekazywane są do biur, dzielnic, jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy lub podmiotów z nimi współpracujących w ramach odrębnych umów, realizujących czynności, o które wnioskował Użytkownik.
15. Użytkownik ma możliwość podglądu kategorii oraz lokalizacji na mapie nowych i obecnie realizowanych zdarzeń zgłoszonych przez innych Użytkowników. Wyjątkiem jest kategoria interwencyjna „Śmieci”, w której widoczne będą jedynie działania dotyczące zalegania nieczystości w miejscach publicznych.
16. Opis zgłoszenia nie zawiera danych osobowych Użytkowników. Na mapie wyświetla się wyłącznie  kategoria, adres oraz nazwa procesu interwencyjnego.
17. W szczególnych sytuacjach Usługodawca zastrzega możliwość przekazania danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania danego zgłoszenia, podmiotom współpracującym z m. st. Warszawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
18. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych Użytkowników oraz o przysługujących Użytkownikom prawach z tym związanych:

• Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by Urząd m. st. Warszawy mógł zrealizować zadanie. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

• Kto administruje danymi Użytkownika?
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m. st. Warszawy jest Prezydent m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
- Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m. st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

• Dlaczego dane Użytkownika są przetwarzane?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego  w związku z realizacją  zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.*

• Jak długo będą przechowywane dane Użytkownika?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celów, nie dłuży jednak niż 10 lat. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

• Kto może mieć dostęp do danych Użytkownika?
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;

b) podmioty realizujące zgłoszenia zarejestrowane w systemie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

• Jakie Użytkownik ma prawa w związku z przetwarzaniem jego danych?

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;

2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

- Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

- Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych** w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m. st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

§4. Informacje i zasady korzystania z Powiadomień Push

1. Użytkownik korzystający z aplikacji może otrzymywać Powiadomienia Push bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne.
2. Poprzez powiadomienia Push przekazywane są informacje o:

• numerze i zmianach w statusie zgłoszenia;
• bieżących wydarzeniach, utrudnieniach oraz ostrzeżenia o lokalnych zagrożeniach.
 
§5. 
Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Usług możliwe jest bezpłatnie za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce lub w ramach aktywnej usługi roamingu poza granicami kraju. Należy pamiętać, że korzystanie z Aplikacji wiąże się transferem danych i mogą zostać naliczone opłaty przez dostawcę Internetu z którego usług korzysta Użytkownik.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zakłócenia działania Aplikacji z przyczyn od niego niezależnych.

3. Usługodawca dopuszcza stosowanie czasowego blokowania  dostępu do mechanizmu wysyłki zgłoszeń w przypadku stwierdzenia nienaturalnie wysokiego użycia.

4. Za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi odpowiadają wyłącznie operatorzy sieci telefonii komórkowych.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (w szczególności konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Usługodawcy.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają terminowe świadczenie Usługi.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. O treści zmian Użytkownik zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej przez umieszczenie na stronie głównej portalu Warszawa 19115 wiadomości o zmianie Regulaminu Aplikacji, zawierającej zestawienie zmian. Informacja o zmianie będzie utrzymana na stronie przez 30 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. 
9. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu będzie dostępna w sklepie, a po pobraniu aktualizacji zostanie wyświetlone powiadomienie zawierające m. in. żądanie wyrażenia zgody na nowe postanowienia Regulaminu.
10. Uwagi Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi, należy zgłaszać przez Aplikację. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji  w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi na rzecz danego Użytkownika. 
11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
12. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
13. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na portalu Usługodawcy Warszawa 19115  w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

*Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu D.O  dostępna jest także w tym miejscu 
**Ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa, inf. tel.: 606950000