null Rejestracja społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w dzielnicach m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz rejestracji społecznej/-go opiekunki/-a kotów wolno żyjących (patrz punkt Pliki do pobrania).
 2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 3. Skompletowane dokumenty złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy, właściwym ze względu na miejsce bytowania kotów lub wyślij pocztą.
 4. Jeśli chcesz otrzymać pisemne potwierdzenie rejestracji społecznej/-go opiekunki/-a, dodaj na wniosku taką informację. Możesz je odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy osobiście, przez osobę upoważnioną lub zostanie ono dostarczone pocztą.
 5. Podczas odbioru potwierdzenia rejestracji społecznej/-go opiekunki/-a niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości przez osobę odbierającą dokument.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Formularz rejestracji społecznej/-go opiekunki/-a kotów wolno żyjących.

Ponadto:

 1. Pełnomocnictwo do załatwiania spraw związanych z rejestracją społecznej/-go opiekunki/-a, składane w przypadku załatwiania tej czynności przez pełnomocnika lub upoważnienie do odbioru potwierdzenia rejestracji.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa

Opłaty

 1. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w dowolnej kasie urzędu, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. W tytule wpłaty formuła o treści: pełnomocnik – pełnomocnictwo.
 3. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
  5. osoby udzielające pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy, właściwy ze względu na miejsce bytowania kotów,
 2. Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
 3. za pośrednictwem poczty.

Potwierdzenie rejestracji można odebrać:

 1. osobiście lub przez osobę upoważnioną w Wydziale Obsługi Mieszkańców,
 2. za pośrednictwem poczty.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy, właściwy ze względu na miejsce bytowania kotów.

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?