null Rozpatrywanie wniosków pracodawców o zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta

Krok po kroku

 1. Napisz podanie/wniosek wraz uzasadnieniem określające poszczególne formy aktywizacji, w odniesieniu do których jako pracodawca wnioskujesz o zwrot części poniesionych kosztów tj.:
  1. utworzenie stanowiska pracy,
  2. przeszkolenie repatrianta,
  3. wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne.
 2. Dołącz do podania/wniosku wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, w celu złożenia podania/wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do otrzymania zwrotu części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Biura Pomocy i Projektów Społecznych może wymagać takiego dokumentu.
 5. Postępowanie w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta kończy się zawarciem umowy między pracodawcą a Prezydentem m.st. Warszawy w terminie miesiąca od daty złożenia podania/wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie/wniosek wraz z uzasadnieniem określające poszczególne formy aktywizacji, w odniesieniu do których pracodawca wnioskuje o zwrot części poniesionych kosztów tj.:
  1. utworzenie stanowiska pracy,
  2. przeszkolenie repatrianta,
  3. wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. kopia dokumentu potwierdzającego nawiązanie z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące,
  2. kopia decyzji wojewody w sprawie posiadania przez zatrudnioną osobę obywatelstwa polskiego jako repatriant,
  3. oryginały dokumentów potwierdzające poniesione przez pracodawcę koszty w związku z aktywizacją zawodową repatrianta,
  4. nr rachunku bankowego, na który należy przekazać należną pomoc finansową,
  5. oryginał zaświadczenia o niezaleganiu przez pracodawcę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
  6. oryginał opinii organów zatrudnienia o zawartych umowach z pracodawcą,     
  7. oryginał pozytywnej opinii doradcy zawodowego powiatowego urzędu pracy o predyspozycji repatrianta do wykonywania pracy, w związku z którą może nastąpić zwrot kosztów, 
  8. w przypadku zwrotu części kosztów przeszkolenia – opracowany przez pracodawcę program przeszkolenia repatrianta,
  9. inne dokumenty, niezbędne do ustalenia prawa do otrzymania przez pracodawcę zwrotu części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Termin odpowiedzi

 1. Postępowanie w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta kończy się zawarciem umowy między pracodawcą a Prezydentem m.st. Warszawy w terminie miesiąca od daty złożenia podania/wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 2. W przypadku złożenia podania/wniosku bez wymaganych dokumentów, wyznacza się termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem podania/wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Kopie dokumentów niezbędnych do otrzymania przez pracodawcę zwrotu części kosztów na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta uwierzytelnia upoważniony pracownik Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
 2. Łączna kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatrianta we wszystkich formach, nie może przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia pierwszej z umów.
 3. Zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatrianta można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
 4. Umowa miedzy pracodawcą a Prezydentem m.st. Warszawy określa:
  1. sposób zwrotu kosztów;
  2. zasady wypłacania i wysokość zwracanej kwoty;
  3. prawa i obowiązki stron umowy, w tym:
   1. zobowiązanie pracodawcy do zwrotu wypłaconej kwoty wraz z odsetkami, na zasadach określonych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w przypadku niedotrzymania przez pracodawcę warunków umowy,
   2. uprawnienia Prezydenta m.st. Warszawy do kontroli pracodawcy w zakresie prawidłowości prowadzenia aktywizacji zawodowej repatrianta.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?