Specific category icon

Sprawy repatriantów

Wstecz

Rozpatrywanie wniosków pracodawców o zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta

Krok po kroku

  1. Napisz podanie wraz z uzasadnieniem określające poszczególne formy aktywizacji, w odniesieniu, do których jako pracodawca wnioskujesz o zwrot części poniesionych kosztów, tj.
  • utworzenie stanowiska pracy,
  • przeszkolenie repatrianta,
  • wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne.  
  1. Dołącz komplet wymaganych dokumentów.
  2. Udaj się do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2  i złóż wyżej wymienione dokumenty.           

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy. 

Wymagane Dokumenty

1. Podanie wraz z uzasadnieniem określające poszczególne formy aktywizacji, w odniesieniu do których pracodawca wnioskuje o zwrot części poniesionych kosztów, tj.

- utworzenie stanowiska pracy,
- przeszkolenie repatrianta,
- wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne.
2. Dokument potwierdzający nawiązanie z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące.
3. Oryginały dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione koszty np. faktury, rachunki, listy płac itp.
4. Kopia (oryginał do wglądu) poświadczenia obywatelstwa polskiego zatrudnianego repatrianta.
5. Zaświadczenia o niezaleganiu przez pracodawcę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
6. Opinie organów zatrudnienia o zawartych wcześniej innych umowach z pracodawcą.
7. Pozytywna opinia doradcy zawodowego powiatowego urzędu pracy o predyspozycji repatrianta do wykonywania pracy,  w związku z którą może nastąpić zwrot kosztów.
8. W przypadku zwrotu kosztów przeszkolenia - opracowany przez pracodawcę program przeszkolenia repatrianta.     

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

  1. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
  2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

1. Zwrotu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową  można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
2. Każdą z form aktywizacji zawodowej można zastosować jeden raz, jednak łączna kwota związanych z tym wydatków nie może przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy.
3. Zwrot części kosztów poniesionych przez repatriantów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonywany jest na podstawie umowy miedzy pracodawcą a Prezydentem m.st. Warszawy.
4. Umowa między pracodawcą a Prezydentem m.st. Warszawy zawiera:
- prawa i obowiązki stron umowy  
- zasady wypłacania i wysokość zwracanej kwoty.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz.532 ). 
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz.2279).

Wymagane załączniki

Brak.


Nie znalazłeś informacji?