Specific category icon

Sprawy repatriantów

Wstecz

Rozpatrywanie wniosków repatriantów o zwrot części kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Krok po kroku

 1. Napisz podanie wraz z uzasadnieniem zawierające prośbę o zwrot części kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 2. Dołącz komplet wymaganych dokumentów.
 3. Udaj się do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2 i złóż wyżej wymienione dokumenty. Pamiętaj o dokumencie tożsamości.

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy. 

Wymagane Dokumenty

 1. Podanie wraz z uzasadnieniem. 
 2. Oryginały dokumentów potwierdzających faktyczne poniesione koszty w związku podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, np. faktury, rachunki, umowy.
 3. Kopia (oryginał do wglądu) poświadczenia obywatelstwa polskiego.
 4. Oświadczenie repatrianta, że nie korzystał dotychczas z żadnej formy aktywizacji zawodowej dla repatriantów.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

1. Wysokość finansowanej pomocy - jest to połowa kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, nie więcej jednak niż równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy.
2.  Zwrotu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową  można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
3.  Zwrot części kosztów poniesionych przez repatriantów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonywany jest na podstawie umowy miedzy repatriantem a Prezydentem m.st. Warszawy.
4.  Umowa między repatriantem a Prezydentem m.st. Warszawy zawiera:
- prawa i obowiązki stron umowy
- zasady wypłacania i wysokość zwracanej kwoty,

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz.532 ). 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz.U.  z  2003 r. Nr 229, poz.2279).

Wymagane załączniki

Brak.


Nie znalazłeś informacji?