Wstecz

Rozpatrywanie wniosków repatriantów o zwrot części kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Krok po kroku

 1. Napisz podanie/wniosek wraz z uzasadnieniem zawierające prośbę o zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 2. Dołącz do podania/wniosku wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, w celu złożenia podania/wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do otrzymania zwrotu części kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Biura Pomocy i Projektów Społecznych może wymagać takiego dokumentu.
 5. Postępowanie w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych kończy się zawarciem umowy między repatriantem a Prezydentem m.st. Warszawy w terminie miesiąca od daty złożenia podania/wnioskui skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie/wniosek zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, organ wydający, seria i nr dowodu osobistego oraz uzasadnienie celowości podnoszonych kwalifikacji zawodowych.
 2. Do wniosku należy dołącz:
  1. oryginały dokumentów finansowych potwierdzających faktycznie poniesione przez repatrianta kosztów w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
  2. kopia decyzji wojewody w sprawie posiadania przez Wnioskodawcę obywatelstwa polskiego jako repatriant,
  3. kopia dokumentu potwierdzającego podniesienie kwalifikacji zawodowych,
  4. nr rachunku bankowego, na który należy przekazać należną pomoc finansową,                               
  5. oświadczenie o niekorzystaniu dotychczas z żadnej form aktywizacji zawodowej dla repatriantów.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Termin odpowiedzi

 1. Postępowanie w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych kończy się zawarciem umowy między repatriantem a Prezydentem m.st. Warszawy w terminie miesiąca od daty złożenia podania/wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 2. W przypadku złożenia podania/wniosku bez wymaganych dokumentów, wyznacza się termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem podania/wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Kopie dokumentów niezbędnych do otrzymania przez repatrianta zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych uwierzytelnia upoważniony pracownik Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
 2. Wysokość kwoty zwracanej repatriantowi stanowi połowę kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, nie więcej jednak niż równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy między repatriantem a Prezydentem m.st. Warszawy.
 3. Zwrotu kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
 4. Umowa między repatriantem a Prezydentem m.st. Warszawy zawiera:
  1. zasady wypłacania i wysokość zwracanej kwoty;
  2. prawa i obowiązki stron umowy, w tym zobowiązanie repatrianta do zwrotu wypłaconej kwoty, na zasadach określonych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w przypadku nieuzasadnionego przerwania nauki lub jej niepodjęcia.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?