Specific category icon

Administracja architektoniczno-budowlana

Wstecz

Rozpatrywanie wniosków w sprawach odstępstw od warunków technicznych.

Krok po kroku

 1. Złóż wniosek o odstępstwo od przepisów technicznych. Wniosek składasz do organu, który jest właściwy w sprawie pozwolenia na budowę.
 2. Do wniosku dołącz:
  1. charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
  2. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
  3. propozycje rozwiązań zamiennych;
  4. pozytywną opinię właściwego (Wojewódzkiego lub Stołecznego) Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochrona konserwatorską;
  5. pozytywną opinię innych zainteresowanych organów - w zależności od potrzeb.
 3. Złóż wniosek i dokonaj opłat.
 4. Organ przekaże wniosek do właściwego ministra, od którego stanowiska będzie uzależnione, czy będzie możliwe udzielenie zgody na odstępstwo. W przypadku udzielenia upoważnienia organowi, samodzielnie oceni on, czy istnieją podstawy do wydania zgody na odstępstwo.
 5. Pamiętaj! Upoważnienie dane przez ministra nie oznacza automatycznej zgody na odstępstwo od przepisów technicznych. Ostateczna decyzja należy do organu.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane.
 2. Charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.
 3. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa.
 4. Propozycje rozwiązań zamiennych.
 5. Pozytywna opinia właściwego (Wojewódzkiego lub Stołecznego) Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochrona konserwatorską.
 6. Pozytywną opinię innych zainteresowanych organów - w zależności od potrzeb.
 7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Dokumenty wymienione w punktach 2 - 4 opracowują osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12, ust. 2 Prawa budowlanego.

Opłaty

Opłata skarbowa:
17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Nie podlegają opłacie skarbowej podania dotyczące budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej.

Miejsce złożenia i odbioru

1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.

Dotyczy: następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji Wojewody):

a. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
b. o wysokości powyżej 30 m,
c. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
d. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
e. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy,
f. dotyczących dróg publicznych - powiatowych.

2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy.

Dotyczy pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i Wojewody (w zakresie dróg publicznych - dotyczy dróg gminnych). 

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia wniosku organowi właściwemu w sprawie).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie w sprawie odstępstwach od warunków technicznych nie służy stronom prawo do wniesienia zażalenia.

Uwagi

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy lub Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy udziela lub odmawia zgody na odstępstwo od warunków technicznych, w drodze postanowienia, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Nie znalazłeś informacji?