Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Składanie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy wyłożonego do publicznego wglądu można złożyć uwagę.
 2. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu Studium do publicznego wglądu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Jest tam również umieszczony wykładany projekt i szczegółowa informacja, jak możesz złożyć uwagę.
 3. W ogłoszeniu sprawdź termin składania uwag. Uwaga, która wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.
 4. Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany będzie wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez Prezydenta Warszawy.
 5. Jeśli nie wiesz, jaką formę powinna mieć uwaga, skorzystaj z wzoru poniżej. Formularz możesz wydrukować i uzupełnić odręcznie albo wypełnić elektronicznie. Możesz również skorzystać z formularza internetowego, do którego link znajdziesz w sekcji „Miejsce złożenia i odbioru”. Możesz również sformułować uwagę w postaci zwykłego pisma. Wówczas pamiętaj o umieszczeniu w nim niezbędnych informacji. 
 6. Informacje o miejscu składania uwag, a także szczegóły dotyczące sposobów ich złożenia znajdziesz w sekcji „Miejsce złożenia i odbioru”.
 7. Pamiętaj o opisaniu uwagi w sposób konkretny oraz o precyzyjnym wskazaniu nieruchomości, której dotyczy uwaga.
 8. Wnosząc uwagę zobowiązany jesteś podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Uwagi do projektu studium możesz złożyć w terminie określonym w obwieszczeniu dotyczącym wyłożenia projektu Studium w BIP.

 1. w formie papierowej czyli przesłać pocztą lub doręczyć osobiście do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem:
  1. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, 
  2. Kancelarii ogólnej urzędu – Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  3. Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
 2. w formie elektronicznej:  
  1. na adres email: nowe.studium@um.warszawa.pl  
  2. Za pośrednictwem strony konsultacje.um.warszawa.pl
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP. Na platformie ePUAP nie znajdziesz specjalnego formularza przeznaczonego tylko do składania uwag do studium. Skorzystaj z linku do formularza ogólnego: https://epuap.gov.pl/. 
 3. Ustnie podczas dyskusji publicznej 

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?