Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

Wstecz

Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Krok po kroku

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz uwagi. Pamiętaj, że do projektów planów miejscowych wykładanych do publicznego wglądu składa się uwagi, natomiast na wcześniejszym etapie, do planów, których opracowanie dopiero się rozpoczęło - wnioski. Ogłoszenia o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/default.htm
  2. W ogłoszeniu sprawdź termin składania uwag. Uwaga, która wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.
  3. Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej (adres jak wyżej) publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Prezydent m.st. Warszawy rozpatruje uwagi złożone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada m.st. Warszawy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik do uchwały.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?