Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Składanie uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz uwagi. Jeśli nie chcesz korzystać z gotowego formularza, możesz stworzyć własne pismo i sformułować w nim uwagi. Wówczas pamiętaj o umieszczeniu w piśmie wszystkich niezbędnych informacji.
 2. Pamiętaj, że zmiana Studium dotyczy ściśle określonego zakresu, wskazanego w uchwale o przystąpieniu do sporządzania zmiany. Składane uwagi powinny dotyczyć tylko tego zakresu.
 3. Ogłoszenia o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. W ogłoszeniu sprawdź termin składania uwag. Uwaga, która wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.
 5. Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej (adres jak wyżej) publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.
 6. Pamiętaj o opisaniu uwagi w sposób konkretny. Jeśli dotyczy nieruchomości, podaj jej dokładny numer ewidencyjny i adres.
 7. Wnosząc uwagę zobowiązany jesteś podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Uwaga do projektu zmiany Studium, składany w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu zmiany Studium.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Uwagi do projektu zmiany Studium możesz złożyć:

 1. w formie papierowej czyli przesłać pocztą lub doręczyć osobiście do prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem:
  1. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, 
  2. Kancelarii ogólnej urzędu – Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  3. Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
 2. w formie elektronicznej: 
  1. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym albo podpisem osobistym za pośrednictwem platformy ePUAP. Na platformie ePUAP nie znajdziesz specjalnego formularza przeznaczonego tylko do składania uwag do planu. Skorzystaj z linku do formularza ogólnego: https://epuap.gov.pl/.
  2. na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.
 3. podczas dyskusji publicznej online: możesz przesłać uwagę na czacie na YouTube lub wziąć udział w spotkaniu na platformie Zoom i zabrać głos. Pamiętaj, że jeśli Twoja uwaga ma zostać rozpatrzona przez prezydenta w sposób formalny, musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?