Specific category icon

Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

Wstecz

Składanie wniosków do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Krok po kroku

  1. Pobierz, wydrukuj formularz wniosku i wypełnij go. Pamiętaj, że do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, którego opracowanie dopiero się rozpoczęło, składa się wnioski, natomiast na dalszym etapie, do projektu wykładanego do publicznego wglądu – uwagi. Informacje o przystąpieniu do sporządzania Studium i możliwości składania wniosków publikowane są w ogłoszeniach prasowych i w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. W ogłoszeniu sprawdź, w jakim terminie można składać wnioski. Wniosek, który wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.
  3. Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu Studium. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu, czy Twój wniosek został uwzględniony w zapisach Studium.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Wniosek do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, składany w terminie podanym w komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.).

Nie znalazłeś informacji?