Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

Wstecz

Składanie wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy

Termin składania wniosków w obecnie prowadzonej procedurze wynikającej z uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium minął 25.06.2020 r.

Informacje o przystąpieniu do zmiany studium i możliwości składania wniosków publikowane są w ogłoszeniach prasowych i w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania.

Wniosek, który wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Polityki Przestrzennej.

Podstawa prawna: Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Nie znalazłeś informacji?