Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Składanie wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy

Termin składania wniosków w obecnie prowadzonej procedurze wynikającej z uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium minął 25 czerwca 2020 r.

Informacje o przystąpieniu do zmiany studium i możliwości składania wniosków publikowane są w ogłoszeniach prasowych i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.warszawa.pl.

Wniosek, który wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Polityki Przestrzennej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nie znalazłeś informacji?