Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

Wstecz

Składanie wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy.

Krok po kroku

Pobierz, wydrukuj formularz wniosku i wypełnij go. Pamiętaj, że przy zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy składane są wnioski dotyczące zmiany obejmującej ściśle określony zakres, wskazany w uchwale o przystąpieniu do sporządzania zmiany

Informacje o przystąpieniu do zmiany studium i możliwości składania wniosków publikowane są w ogłoszeniach prasowych i w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania.

W ogłoszeniu sprawdź, w jakim terminie można składać wnioski. Wniosek, który wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.
Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu zmiany studium. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu zmiany studium, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach studium.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Wniosek do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, składany w terminie podanym w komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Polityki Przestrzennej.

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?