Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

null Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców m.st. Warszawy.
 2. Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej dzielnicy na terenie m.st. Warszawy. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 3. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego.
 4. Wniosek możesz złożyć również przez platformę ePUAP.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców m.st. Warszawy.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty

 1. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 2. Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr:  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy.
 3. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Prezydent m.st. Warszawy z urzędu lub na wniosek osoby, której dane dotyczą, dokonuje sprawdzenia danych zawartych w rejestrze mieszkańców,w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty i ustalenia stanu faktycznego. W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
 2. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 3. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: epuap.gov.pl.
 4. Organ, który stwierdzi niezgodność danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym, usuwa te niezgodności.
 5. Organ, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do ich usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym organ, który jest właściwy do rejestracji tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?