Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

Wstecz

Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców m.st. Warszawy.
 2. Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej dzielnicy na terenie m.st. Warszawy.  Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy  (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 3. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców m.st. Warszawy.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty

 1. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 2. Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy.
 3. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Prezydent m.st. Warszawy z urzędu lub na wniosek osoby, której dane dotyczą, dokonuje sprawdzenia danych zawartych w rejestrze mieszkańców,w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty i ustalenia stanu faktycznego. W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
 2. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 3. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wnioskowanie-o-sprawdzenie-danych-zawartych-w-rejestrze-pesel-i-rejestrach-mieszkancow-i
 4. Organ, który stwierdzi niezgodność danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym, usuwa te niezgodności.
 5. Organ, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do ich usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym organ, który  jest właściwy do rejestracji tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?