Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

null Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Krok po kroku

 
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych”.
 2. Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej dzielnicy na terenie m.st. Warszawy.  Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 3.  Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, 
  2. dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
  3. zakres żądanych danych,
  4. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny).
 4. Do wniosku dołącz:
  1. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
  2. dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do uzyskania danych),
  3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
  4. pamiętaj o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu).
 5. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie  jednostkowym.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

 1. 31 zł - opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). 

[!] Opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy - wykaz rachunków w poszczególnych dzielnicach. 

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wymienione są w art. 72 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy. 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Do wojewody mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym w Rejestru Dowodów Osobistych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego. 
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe  sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne. 
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.   
 5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?