Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

Wstecz

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij „Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym” .
 2. Wniosek złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy na terenie m.st. Warszawy, w której został wydany dowód osobisty. 
  Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
  2. dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
  3. zakres żądanych danych,
  4. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny).
 3. Do wniosku dołącz:
  1. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
  2. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
  3. pamiętaj o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu).
 4. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.   

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

 1. 31 zł - opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

UWAGA! Opłaty za udostępnienie danych należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy - wykaz rachunków w poszczególnych dzielnicach. 

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane z dokumentacji związanej z dowodem osobistym wymienione są w art. 75 ust. 3 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-11 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy. 

Zwolnienie z opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa - jeżeli pełnomocnictwo udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.
 2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. 
 3. Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać z interesu prawnego. 
 4. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.    
 5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz.1604 t.j.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U.2016 r. poz. 319 t.j.).

Nie znalazłeś informacji?