Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

null Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Krok po kroku

 I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij „Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym”.
 2. Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy na terenie m.st. Warszawy, w której został wydany dowód osobisty. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 3. Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
  2. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny),
  3. zakres żądanych danych,
  4. dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy.
 4. Do wniosku dołącz:
  1. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
  2. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
  3. pamiętaj o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu).
 5. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

 1. 31 zł – opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 2. 17 złopłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

[!] Opłaty za udostępnienie danych należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy  wykaz rachunków w poszczególnych dzielnicach. 

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane z dokumentacji związanej z dowodem osobistym wymienione są w art. 75 ust. 4 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-11 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy. 

Zwolnienie z opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa – jeżeli pełnomocnictwo udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Do wojewody mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.
 2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. 
 3. Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać z interesu prawnego. 
 4. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.    
 5. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?