Podatki i opłaty lokalne

null Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Zasady obsługi klienta 

w Centrum Obsługi Podatnika

 1. Obsługa klienta w sprawach dotyczących podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz egzekucji administracyjnej:
  1. bezpośrednia – odwiedź siedzibę COP przy ul. Obozowej 57 w Warszawie. Możesz umówić termin wizyty na stronie rezerwacje.um.warszawa.pl,
  2. telefoniczna – zadzwoń do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numer (22)19115,
  3. samodzielna – skorzystaj z portalu usług miejskich mojaWARSZAWA. Zapraszamy na portal miejskich usług mojaWARSZAWA, moja.warszawa19115.pl
  • Na portalu mojaWARSZAWA przez internet możesz:
   1. wypełnić formularze podatkowe,
   2. zapłacić należności,
   3. złożyć wniosek,
   4. wyszukać w katalogu i skorzystać z wielu innych przygotowanych dla Ciebie usług.
  • [!] Po pierwszym logowaniu na portalu mojaWARSZAWA konieczna jest systemowa aktualizacja danych, które dotyczą Twoich rozliczeń. Może ona potrwać do 24h. Po tym czasie prosimy ponownie zaloguj się na portal. 
 2. Pisma i wnioski możesz składać do Centrum Obsługi Podatnika:
  1. Drogą elektroniczną: 
   1. przez platformę ePUAP,
   2. na adres e-mail Sekretariat.COP@um.warszawa.pl w sprawach, które nie wymagają Twojego podpisu lub podpisu pełnomocnika.
  2. Drogą tradycyjną:
   1. pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
   2. bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub w naszej siedzibie przy ul. Obozowej 57 – I piętro.
 3. Jak otrzymywać korespondencję z Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną?
  1. Całą korespondencję możemy wysyłać drogą elektroniczną przez platformę ePUAP. Potrzebujemy do tego formalnej zgody. Przekaż do nas wniosek:
   1. przez platformę ePUAP. Trzeba go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Więcej na temat tych podpisów znajdziesz na portalu Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, www.gov.pl,
   2. lub drogą tradycyjną w wersji papierowej. Wniosek prosimy podpisać osobiście lub może go podpisać pełnomocnik.
  2. W jaki sposób wysłać wniosek przez ePUAP?

Wejdź na platformę ePUAP. Ten link skieruje Cię we właściwe miejsce: 
Załatw w urzędzie: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Skargi, wnioski, zapytania do urzędu użyj przycisku: Załatw sprawę użyj jednej z dostępnych metod logowania.

 1. Załatwianie spraw przez pełnomocnika

Możesz działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga Twojego osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń.

Krok po kroku

 I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług mojaWARSZAWA, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług. - złóż deklarację lub informację 

 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług. - formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację wraz z odpowiednimi załącznikami.
 2. Podpisz wypełniony formularz lub daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Centrum Obsługi Podatnika / złóż dokumenty w kancelarii. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku od nieruchomości za lata 2004-2022 znajdziesz również pod adresem: bip.warszawa.pl

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólneszczególne albo do doręczeń.

Deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy na odpowiednim druku pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

[!]

Dla wszystkich podatników, również nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i wysłać za pośrednictwem poczty na adres Centrum Obsługi Podatnika, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa albo dostarczyć osobiście do Wydziału Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57 w Warszawie.

Kreatory są dostępne na stronie moja.warszawa19115.pl

Na stronie internetowej: podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura znajduje się instrukcja wypełniania formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” IN-1 oraz załączników ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3.

Na stronie internetowej: podatki.gov.pl/media/5740/mf-broszura znajduje się instrukcja wypełniania formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości” DN-1 oraz załączników ZDN-1, ZDN-2.

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji  i informacji podatkowych drogą elektroniczną. Pod tym linkiem znajdziesz instrukcję jak prawidłowo złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Większość deklaracji i informacji podatkowych można wypełnić korzystając z aktywnych formularzy PDF, które należy zapisać i wysłać jako załącznik do pisma ogólnego za pośrednictwem platformy ePUAP.

Należy pamiętać, że aby deklaracja została uznana za doręczoną elektronicznie powinna zostać potwierdzona podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Chcesz zmienić swoje dane w sprawach podatkowych (np. adres do korespondencji)? Złóż do nas formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Osoby prawne wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami.
 2. Osoby fizyczne – wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami.

Opłaty

 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określona jest w uchwale Rady m.st. Warszawy.
  1. Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok określa uchwała nr XCI/2975/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14558)”.
  2. Podatek płatny jest przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego (Urząd m.st. Warszawy – Bank Handlowy) lub w kasach urzędów dzielnic oraz w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57 w Warszawie.
  3. Jeżeli nie został nadany indywidualny numer rachunku bankowego, wpłat z tytułu podatku od nieruchomości należy dokonywać na rachunek bankowy: Urząd m. st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.
 2. 17 zł opłaty skarbowej od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  1. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd m. st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia deklaracji/informacji i odbioru decyzji:

 1.  Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy,
 2. Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, sala obsługi na pierwszym piętrze,
 3. za pośrednictwem poczty na adres Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
 4. Miejski portal e-usług mojaWARSZAWA.
 5. platforma ePUAP.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. W przypadku złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy – Urząd m. st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Link do formularza ogólnego: epuap.gov.pl.

Uwagi

 1. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
  a. grunty,
  b. budynki lub ich części,
  c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Podstawa opodatkowania:
  – dla gruntów powierzchnia,
  – dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa,
  – dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 3. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
 4. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w pkt. 7.
 5. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji podatkowej i płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin wynoszący 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
 6. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są:
  1. składać, w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
 7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. (Na formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy zaznaczyć, że jest to korekta). Deklarację lub informację należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
 8. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 9. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 10. Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 11. Ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy.
 12. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
 13. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego  w przypadku, gdy decyzja została doręczona po upływie terminu płatności pierwszej raty.    

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 3. Uchwała nr XCI/2975/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14558).
 4. Uchwała nr LXXII/2377/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 12165)
 5. Uchwała nr LVI/1751/2021 Rady m.st. Warszawy z 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 10076).
 6. Uchwała nr XXXIX/1211/2020 Rady m.st. Warszawy z 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11547).
 7. Uchwała nr XXI/537/2019 Rady m.st. Warszawy z 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13137).
 8. Uchwała nr LXXIV/2104/2018 Rady m.st. Warszawy z 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9420).
 9. Uchwała nr LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9653).
 10. Uchwała nr XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9662).
 11. Uchwała nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8633).
 12. Uchwała nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 10689).
 13. Uchwała nr XCI/2976/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14559).
 14. Uchwała nr LXXIII/1974/2018 Rady m.st. Warszawy z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8818).
 15. Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVI/1395/2017 z 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku poz. 9655). 
 16. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1398/2017 z 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 31 października 2017 r. poz. 9658).
 17. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIII/2750/2006 z 19 października 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 227, poz. 8459).
 18. Uchwała nr LII/1277/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z 6 lipca 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6082).
 19. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XX/678/2007 z 6 grudnia 2007 roku r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 261, poz. 8514).
 20. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
 22. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw
 23. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
 24. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa
 25. OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (Monitor Polski z 2023 r. poz. 774).

Nie znalazłeś informacji?