Specific category icon

Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację wraz z odpowiednimi załącznikami.
 2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do swojego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Biura Podatków i Egzekucji, złóż dokumenty w kancelarii (na parterze). 

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku od nieruchomości w roku 2018 znajdziesz również pod adresem:  

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/default.htm

UWAGA

Od stycznia 2018 r., dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Wszystkie deklaracje podatkowe można wypełnić korzystając z aktywnych formularzy PDF, które należy zapisać i wysłać jako załącznik do pisma ogólnego za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /USTWarszawa/skrytka ).

Osoby posiadające profil zaufany na ePUAP mogą również wypełnić i przesłać do Urzędu deklaracje korzystając z funkcjonalności udostępnionych na portalu https://mojepodatki.um.warszawa.pl.

Należy pamiętać, że aby deklaracja została uznana za doręczoną elektronicznie powinna zostać potwierdzona podpisem elektronicznym (profilem zaufanym dostępnym na platformie ePUAP lub kwalifikowanym certyfikatem).

Dla wszystkich podatników, również nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i przynieść lub wysłać na adres właściwego Urzędu. Są one dostępne na stronie https://podatkium.um.warszawa.pl/.

Udostępnione zostało również pilotażowe rozwiązanie dla podatników posiadających więcej niż jedną nieruchomość w Mieście st. Warszawa i rozliczających się w Biurze Podatków i  Egzekucji przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie oraz posiadających profil zaufany ePUAP, umożliwiające samoobsługę elektroniczną w zakresie sprawdzenia:

 • listy nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania;
 • listy wysłanych deklaracji/informacji podatkowych;
 • stanu należności podatkowych i terminów płatności, zaległości oraz nadpłat.

Na portalu tym (https://mojepodatki.um.warszawa.pl) udostępniona została również możliwość dokonania płatności internetowych za należne podatki.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Osoby prawne - wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości.
 2. Osoby fizyczne - wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Opłaty

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określona jest w Uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa

Miejsce złożenia i odbioru

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Podatków i Egzekucji / Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
  a. grunty,
  b. budynki lub ich części,
  c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Podstawa opodatkowania:
  - dla gruntów - powierzchnia,
  - dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
  - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 3. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
 4. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w pkt. 7.
 5. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji podatkowej i płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin wynoszący 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
 6. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są:
  1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. (Na formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy zaznaczyć, że jest to korekta). Deklarację lub informację należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
 8. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 9. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 10. Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego, posiadający więcej niż jedną nieruchomość na terenie m.st. Warszawy składają dokumenty i uiszczają podatki w Biurze Podatków i Egzekucji.
 11. Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 12. Ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy.
 13. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
 14. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego  - w przypadku, gdy decyzja została doręczona po upływie terminu płatności pierwszej raty.    

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVI/1393/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9653).
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVI/1395/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku poz. 9655). 
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1398/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 października 2017 r. poz. 9658).
 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIII/2750/2006 z dnia 19 października 2006 roku r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 227, poz. 8459).
 7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XX/678/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 261, poz. 8514).

Nie znalazłeś informacji?