Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Nowe zasady obsługi klienta 

w Centrum Obsługi Podatnika

 1. Centrum Obsługi Podatnika obsługuje klientów po uprzednim umówieniu wizyty. Można zarezerwować wizytę w Urzędzie, umówić się telefonicznie lub mailowo: Rezerwacje.COP@um.warszawa.pl.
 2. Kompleksową obsługę interesantów świadczymy pod numerami telefonów dostępnymi od poniedziałku do piątku, w godz: 8.00-16.00:
  1. 509 647 711
  2. 514 603 566
  3. 519 066 098
  4. 22 325 91 41
  5. 22 325 91 42
  6. 22 443 99 91
 3. Bez uprzedniego umówienia możliwe jest składanie pism i wniosków w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57 lub Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej Dzielnicy.
 4. Wszelką korespondencję mogą Państwo przesyłać do Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat.COP@um.warszawa.pl lub przez ePUAP.
 5. Formularze podatkowe oraz informacje dostępne są na stronach Urzędu m.st. Warszawy:

Dodatkowa informacja

Informujemy, że wznowiono wysyłkę decyzji podatkowych. Decyzje będą wysyłane sukcesywnie. Zobowiązanie wynikające z decyzji płatne jest po jej otrzymaniu w terminach określonych w decyzji.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację wraz z odpowiednimi załącznikami.
 2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do swojego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Centrum Obsługi Podatnika / złóż dokumenty w kancelarii. 

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku od nieruchomości za lata 2004-2019 znajdziesz również pod adresem: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/default.htm

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólneszczególne albo do doręczeń.

Deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy na odpowiednim druku pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

UWAGA!

Dotyczy przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 roku.

W tych przypadkach należy wypełniać formularze: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, DN-1, ZDN-1, ZDN-2.

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że aby deklaracja została uznana za doręczoną elektronicznie powinna zostać potwierdzona podpisem elektronicznym (profilem zaufanym dostępnym na platformie ePUAP lub kwalifikowanym certyfikatem).

Dotyczy przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku.

W przypadku składanych deklaracji i informacji  oraz ich korekt dotyczących okresu sprzed dnia 1 lipca 2019 roku należy wypełniać formularze: IN-18, IN-18/O, IN-18/Z, IN-18/B, IN-18/W lub DN-18, DN-18/O, DN-18/Z, DN-18/B, DN-18/W.

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Wszystkie deklaracje podatkowe można wypełnić korzystając z aktywnych formularzy PDF, które należy zapisać i wysłać jako załącznik do pisma ogólnego za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka ).

Osoby posiadające profil zaufany na ePUAP mogą również wypełnić i przesłać do Urzędu deklaracje korzystając z funkcjonalności udostępnionych na portalu https://mojepodatki.um.warszawa.pl.

Należy pamiętać, że aby deklaracja została uznana za doręczoną elektronicznie powinna zostać potwierdzona podpisem elektronicznym (profilem zaufanym dostępnym na platformie ePUAP lub kwalifikowanym certyfikatem).

Udostępnione zostało również pilotażowe rozwiązanie dla podatników posiadających profil zaufany ePUAP, umożliwiające samoobsługę elektroniczną w zakresie sprawdzenia:

 1. listy nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania;
 2. listy wysłanych deklaracji/informacji podatkowych;
 3. stanu należności podatkowych i terminów płatności, zaległości oraz nadpłat.

Na portalu tym (https://mojepodatki.um.warszawa.pl) udostępniona została również możliwość dokonania płatności internetowych za należne podatki.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Osoby prawne - wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości.
 2. Osoby fizyczne - wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Opłaty

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określona jest w Uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

17 zł opłaty skarbowej od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia deklaracji/informacji i odbioru decyzji:

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. W przypadku złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
  a. grunty,
  b. budynki lub ich części,
  c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Podstawa opodatkowania:
  - dla gruntów - powierzchnia,
  - dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
  - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 3. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
 4. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w pkt. 7.
 5. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji podatkowej i płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin wynoszący 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
 6. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są:
  1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. (Na formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy zaznaczyć, że jest to korekta). Deklarację lub informację należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
 8. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 9. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 10. Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 11. Ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy.
 12. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
 13. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego - w przypadku, gdy decyzja została doręczona po upływie terminu płatności pierwszej raty.    

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr XXXIX/1211/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11547).
 4. Uchwała nr XXI/537/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13137).
 5. Uchwała nr LXXIV/2104/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9420).
 6. Uchwała nr LVI/1393/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9653).
 7. Uchwała nr XXXVI/891/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawyz dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9662).
 8. Uchwała nr XVIII/413/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8633).
 9. Uchwała nr XXI/510/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 10689).
 10. Uchwała nr LXX/1830/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada  2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 12260).
 11. Uchwała nr LXXIII/1974/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8818).
 12. Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVI/1395/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku poz. 9655). 
 13. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1398/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 października 2017 r. poz. 9658).
 14. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIII/2750/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 227, poz. 8459).
 15. Uchwała nr LII/1277/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6082).
 16. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XX/678/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 261, poz. 8514).
 17. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 519).
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974).
 20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562).
 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

Nie znalazłeś informacji?