null Ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - II etap - postępowanie administracyjne

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek w Urzędzie m.st. Warszawy - za pomocą poczty lub osobiście - organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru).

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie odszkodowania za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości podpisany przez wszystkie uprawnione osoby ze wskazaniem adresów do korespondencji (patrz: Załączniki do pobrania).
 2. W przypadku spadkobierców - postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.
 3. Odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności / użytkowania wieczystego do nieruchomości na dzień, kiedy decyzja o zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna.
 4. Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału oraz mapa z projektowanym podziałem nieruchomości dokonanym na wniosek właściciela, na podstawie której przedmiotowy grunt został wydzielony pod drogę publiczną.
 5. Wniosek o podział nieruchomości.
 6. Dokumenty potwierdzające, że uzgodnienia dotyczące wysokości odszkodowania z  dotychczasowym właścicielem / użytkownikiem wieczystym zakończyły się wynikiem negatywnym.
 7. Pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika.

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567  Warszawa (osobiście) .
  Urząd m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (korespondencyjnie).
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców - Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Organem właściwym w sprawach ustalenia odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 4 pkt. 9b1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w ustawie jest mowa o staroście, należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu.
W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy postępowania w trybie art. 98 ugn prowadzi Wydział Rejestru Cen Nieruchomości i Rekompensat Biura Geodezji i Katastru.
 

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 35 § 3 i 5 oraz art. 36 kpa, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 9a ugn, organem wyższego stopnia w sprawach określonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, jest wojewoda.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy przesłać na adres Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub złożyć w siedzibie tego Biura.
 

Uwagi

 1. Przesłanki do zastosowania art. 98 ugn:
   - wydzielenie działki gruntu pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego zgodnie z art. 98 ust. 1 ugn (po nowelizacji ustawy, od 15 lutego 2000 r. - „drogi publiczne” przed nowelizacją - „drogi” - bez wskazania ich charakteru),
   - wniosek o ustalenie odszkodowania (w przypadku braku uzgodnienia wysokości odszkodowania pomiędzy dotychczasowym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a organem),
   - protokół z uzgodnień, lub dokumenty potwierdzające, że uzgodnienia zakończyły się wynikiem negatywnym  (art. 98 ust. 3 ugn),
   - podział musi być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   - postępowanie wszczynane jest na wniosek dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
 2. Wnioskodawca i wniosek:
  Wnioskodawcą może być dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty działek wydzielonych w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne.
  Zgodnie z art. 32, art. 33 § 1, 2 i 2a i art. 40 § 2, 4 i 5 kpa, strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
  Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
  Przed wszczęciem postępowania administracyjnego, właściwy organ i dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty przeprowadzają uzgodnienia, w wyniku których może zostać ustalana wysokość odszkodowania za działki, o których mowa wyżej (etap I). Czynności te mają charakter cywilno - prawny i realizowane są w formie umowy.
  Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania w drodze cywilno - prawnej, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczaniu nieruchomości (art. 129 ust. 5 ugn) - po złożeniu stosownego wniosku.
 3. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (tj. przed 1 czerwca 2017 r.) stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w  jej dotychczasowym brzmieniu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?