Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej - jeżeli nieruchomość położona jest poza pasem drogi publicznej, a jej właścicielem jest Miasto st. Warszawa

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek w Urzędzie m. st. Warszawy - za pomocą poczty lub osobiście - organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru)

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowej. We wniosku należy szczegółowo określić, przez które nieruchomości będzie prowadzona inwestycja, podając numery działek ewidencyjnych i numery obrębów (patrz: Załączniki do pobrania).
 2. Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego (o ile  jest wymagana przez przepisy).
 3. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz reprezentowania inwestora, jeżeli podmiot składający wniosek działa w cudzym imieniu.
 4. Opinia administratora terenu.
 5. Oryginał odbitki z mapy zasadniczej miasta wydany przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 12.
 6. Opinię Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej z mapą stanowiąca załącznik do opinii.
 7. Szkic projektu przebiegu planowanej inwestycji liniowej z podanymi granicami działek oznaczonych numerem ewidencyjnym i numerem obrębu - granice gruntu niezbędnego do realizacji, prawidłowego funkcjonowania oraz eksploatacji - uwzględniając ewentualną strefę ochronną oddziaływania planowanej inwestycji, tj. urządzeń liniowych oraz naziemnych urządzeń towarzyszących, oznaczone winny być literami oraz zatwierdzone przez projektanta inwestycji.
 8. Wypis z księgi wieczystej, na rzecz której ma być ustanowiona służebność gruntowa lub na której ma być zabezpieczona wierzytelność Skarbu Państwa/ m.st. Warszawy.

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.
Z tytułu wynagrodzenia za wyrażenie zgody na zlokalizowanie inwestycji liniowych - zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 2920/2005  z dnia 21 listopada 2005 r.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jej rozpatrzenia. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki inwestycji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Wymagane załączniki

Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości dla celów realizacji inwestycji liniowej.


Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "