Najem, dzierżawa, użyczenie

null Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej w trybie art. 124 ustawy - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na realizację inwestycji liniowej

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty. 
 3. Złóż wniosek w Urzędzie m.st. Warszawy - za pomocą poczty lub osobiście - organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru)

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości;
 2. Oryginał wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz załącznikiem graficznym dla przedmiotowego obszaru albo, w przypadku braku planu, oryginał ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 3. Zaświadczenie o zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – jeżeli dla przedmiotowego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
 4. Oryginalny aktualny wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej działki;
 5. Oryginalny odpis z księgi wieczystej / hipotecznej / zbioru dokumentów dla przedmiotowej działki – jeżeli z wypisu z rejestru gruntów wynika, że są prowadzone dla danej nieruchomości;
 6. Odbitkę zasadniczej mapy miasta z jednoznacznie zaznaczonymi:
  • granicami przedmiotowej działki ewidencyjnej z użytkami i ich granicami,
  • granicami nieruchomości hipotecznych – jeżeli nieruchomość jest uregulowana w więcej niż jednej księdze wieczystej / hipotecznej / zbiorze dokumentów,
  • przebiegiem planowanej inwestycji,
  • zasięgiem strefy bezpieczeństwa przewodu/urządzenia;
 7. Podanie wymiarów strefy bezpieczeństwa przewodu/urządzenia oraz rodzaju ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości w tej strefie;
 8. Uwierzytelnioną kopię dokumentacji z rokowań o wyrażenie zgody na udostępnienie przedmiotowych nieruchomości przez ewentualnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości;
 9. Oryginalne aktualne upoważnienie do reprezentowania Inwestora przed organami administracji publicznej w postępowaniach w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami – w szczególności do składania wniosków i odbioru decyzji administracyjnych.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy

 • osobiście – ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, I piętro,
 • pocztą – al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Organem właściwym w sprawach ograniczania prawa własności nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 4 pkt. 9b1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w ustawie jest mowa o staroście, należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu.

W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy postępowania w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzi Wydział Wywłaszczeń i Odszkodowań Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa.

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 35 § 3 i 5 oraz art. 36 kpa, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 9a ugn, organem wyższego stopnia w sprawach określonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, jest wojewoda.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy przesłać na adres Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub złożyć w siedzibie tego Biura.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może  zrzec się, na podstawie art. 127a kpa, prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Przesłanki do zastosowania art. 124 ugn:
  • inwestycja musi być inwestycją liniową – ustawa wymienia: ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, a także inne podziemne, naziemne lub nadziemne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń.
  • inwestycja musi być inwestycją celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • w przypadku urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W takim przypadku decyzja może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.
  • inwestycja musi być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • rokowania o udostępnienie nieruchomości, przeprowadzone z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym zakończyły się wynikiem negatywnym, bądź bez rokowań jeżeli nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
  • postępowanie wszczynane jest na wniosek lub z urzędu.
 2. Wnioskodawca i wniosek:

Wnioskodawcą może być organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna.

Zgodnie z art. 32, art. 33 § 1, 2 i 2a i art. 40 § 2, 4 i 5 kpa, strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Rozpatrywane są jedynie poprawnie złożone, kompletne wnioski. Jeżeli wniosek nie jest kompletny, do wnioskodawcy kierowane jest zawiadomienie o konieczności uzupełnienia dokumentów. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów przez Wnioskodawcę, kierowane jest do niego zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem (postanowienie NSA z dnia 8 kwietnia 2008 r. sygn. akt I GSK 485/07), pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, jako czynność materialno – techniczna, nie podlega zaskarżeniu w drodze odwołania, a tym samym nie może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Natomiast, jeżeli w ocenie składającego jego wniosek spełnił kryterium kompletności, może on złożyć skargę na bezczynność organu. Wówczas wynik tego postępowania przesądzi o tym, czy wniosek spełniał wszystkie wymogi formalne, a zatem czy organ pozostawał bezczynnym w sprawie.

 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (tj. przed 1 czerwca 2017 r.) stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w jej dotychczasowym brzmieniu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?