Specific category icon

Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

Wstecz

Warszawska uchwała krajobrazowa

Zapraszamy do lektury przewodnika Uchwały Krajobrazowej dla Warszawy. Zawarte w nim informacje w sposób przystępy prezentują nowe zasady umieszczania reklam.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie architektura.um.warszawa.pl.  

Cel wprowadzenia uchwały

Uchwała krajobrazowa wprowadza rozwiązania prawne, które regulują nie tylko zasady umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej, ale także stawiania ogrodzeń czy obiektów małej architektury.

Dzięki uchwale budynki przestaną pełnić rolę wieszaków na reklamy. Największe billboardy będą dopuszczone głównie przy dużych trasach wylotowych z miasta. Ogromne i migające wyświetlacze znikną.

Uchwała wprowadza standardy, które powinny spełniać obiekty małej architektury, by pojawiać się na warszawskich ulicach. Zaproponowane zostaną rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, które pomogą w utrzymaniu spójności stylistycznej mebli miejskich i zwiększą ich trwałość.

Uchwała zawiera też wykaz osiedli mieszkaniowych, na których obowiązywać ma zakaz grodzenia. Ustalenia te mają na celu poprawienie wyglądu warszawskich przestrzeni publicznych zarówno w ścisłym centrum, jak również na osiedlach peryferyjnych.

Podstawa prawna

Uchwała nr XXV/697/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

 

Przepisy zaczną obowiązywać 90 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (od 30 kwietnia 2020 r.).

 

 

 

 

Okres dostosowawczy

Uchwała krajobrazowa wprowadza okres dostosowawczy.

Obiekty reklamowe - dwa lata.

Szyldy - trzy lata.

Mała architektura - pięć lat.

 

UWAGA

Każde nowo stawiane instalacje od razu będą musiały spełniać standardy zapisane w uchwale.

Różnica pomiędzy szyldem a reklamą

Reklama – zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – to „upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne”. W tym znaczeniu reklama jest więc działaniem, a nie przedmiotem, i wymaga zastosowania fizycznego, materialnego nośnika swoich treści.

 

Szyld - promuje działalność prowadzoną w obrębie tej samej nieruchomości, na której jest dana instalacja reklamowa. Ponieważ zgodnie z przepisami każdy przedsiębiorca ma prawo do czytelnego oznaczenia miejsca prowadzenia przez siebie działalności, szyldy zwolnione są z wprowadzanych przez ustawę opłat reklamowych i w uchwale zostały objęte osobnymi regulacjami.

Rodzaje nośników reklamowych

Przepisy dotyczące instalacji reklamowych niebędących szyldami (nazywajmy je dla uproszczenia nośnikami reklamowymi) w uchwale określone zostały odrębnie.

Zależnie od sposobu lokalizacji, wyróżniono trzy rodzaje takich obiektów:

 • wolnostojące nośniki reklamowe,

 • nośniki reklamowe umieszczone na budynkach,

 • usytuowane na wszystkich obiektach budowlanych innych niż budynki bądź elementy małej architektury.

Warunki umieszczania nośników reklamowych

Nośniki reklamowe będą mogły być umieszczane jedynie na ślepych ścianach budynków.

Stosunkowo łagodna forma reklamy, czyli litery przestrzenne (np. neony) będą mogły być ponadto usytuowane także na dachach niektórych eksponowanych w przestrzeni gmachów.

Instalacja wielkoformatowych siatek reklamowych przesłaniających okno możliwa będzie tylko na rusztowaniach, podczas prowadzenia prac remontowych lub budowlanych na elewacji budynku, jednak maksymalnie przez okres 9 miesięcy i nie częściej niż co 5 lat.

Na wiatach przystankowych dopuszczone będzie nadal lokalizowanie tzw. citylightów, tj. ustandaryzowanych nośników o maksymalnej powierzchni niewiele ponad 2 m².

Wolnostojące nośniki reklamowe funkcjonować będą mogły wyłącznie wzdłuż ulic – w pasach drogowych albo w ich pobliżu.

Rodzaje szyldów

Wyróżniamy nastepujące rodzaje szyldów:

 • tablica – płaska płyta przylegająca do elewacji lub ogrodzenia;

 • kaseton – sześcienna forma tablicy reklamowej, często z umieszczonym wewnątrz oświetleniem;

 • semafor – szyld w formie tablicy lub kasetonu usytuowany prostopadle w stosunku do elewacji;

 • szyld ażurowy – przestrzenne litery lub inne znaki pozbawione tła, umieszczane najczęściej nad witryną sklepu bądź – szczególnie w przypadku budynków biurowych – w górnych partiach elewacji;

 • mural – napis lub grafika nałożone farbą bezpośrednio na ścianę elewacji, witryny albo ogrodzenia;

 • flaga – tkanina przymocowana do masztu;

 • markiza – lekkie zadaszenie umieszczane nad witryną, na którym można nadrukować niewielką informację o prowadzonej działalności;

 • szyld wolnostojący – obiekt posadowiony w gruncie, na własnej konstrukcji nośnej, który może przybierać rozmaite formy, np. pylonu, tablicy, flagi albo cennika stacji paliw.

Umiejscowienie szyldu na budynku

Jednym z kluczowych elementów uchwały jest zdefiniowanie takich pojęć, jak „strefa parteru” czy „pole szyldowe”, które pozwolą określić prawidłowe lokalizacje szyldów na podstawie analizy architektury danego budynku.

Strefa parteru to ten fragment elewacji, który przeznaczony jest na funkcje handlowo-usługowe i poza którym umieszczanie szyldów możliwe będzie tylko w niewielu przypadkach. Optymalnym miejscem na usytuowanie szyldu w strefie parteru jest pole szyldowe, czyli obszar ponad witryną lokalu, ale poniżej górnej granicy strefy.

Wykroczenie poza granice pola szyldowego dopuszczalne będzie jednak w przypadku szyldu typu ażurowego, najbardziej neutralnego dla architektury budynku. Pola szyldowe nad poszczególnymi witrynami będzie można dodatkowo łączyć, o ile odległości pomiędzy witrynami nie będą przekraczały 2 m. Tego samego wymiaru nie powinna też przekraczać szerokość szyldów semaforowych.

Szyldy wolnostojące, flagi, cenniki stacji paliw

W wielu sytuacjach możliwe będzie również sytuowanie szyldów wolnostojących, np. jeśli będzie to jedyny szyld w obrębie nieruchomości, lub powierzchnia sprzedaży na terenie nieruchomości przekraczać będzie 1000 m² albo budynek, w którym prowadzona jest działalność, znajdzie się w odległości ponad 15 m od przestrzeni publicznej. Uchwała dopuszcza ponadto lokalizowanie standardowych cenników stacji paliw czy flag.

Obiekty małej architektury

Obiekty małej architektury, zdefiniowane w prawie budowlanym jako „niewielkie obiekty, np. kapliczki, posągi, wodotryski oraz wszelkie urządzenia rekreacyjne”, to powszechnie używane elementy zagospodarowania przestrzeni publicznych. Należą do nich m.in.: kraty i osłony na drzewa, ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, słupki blokujące, wygrodzenia segmentowe, donice.

Uchwała wprowadza standardy, które powinny spełniać obiekty małej architektury, by pojawiać się na warszawskich ulicach.

Zaproponowane zostaną rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, które pomogą w utrzymaniu spójności stylistycznej mebli miejskich i zwiększą ich trwałość. Dopuszczona będzie stal nierdzewna lub kortenowska, żeliwo, aluminium, beton z kruszywem bądź polimerowy, kamień i drewno o odpowiedniej twardości.

W szczególnie reprezentacyjnych miejscach, tj. na placach i przy wybranych ulicach, dozwolone będą także rozwiązania indywidualne. W obrębie poszczególnych ulic lub ich fragmentów wymagane będzie stosowanie jednolitego wzornictwa.

Uchwała reguluje kwestie małej architektury tylko w odniesieniu do przestrzeni publicznych, ponieważ tego typu obiekty usytuowane na terenach prywatnych jedynie w niewielki sposób wpływają na wizerunek miasta.

 

Ogrodzenia

Uchwała ustala zasady wznoszenia ogrodzeń na terenie miasta pod kątem ich cech fizycznych (wymiarów, materiałów):

 • zabudowa mieszkaniowa: maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,8 m, o ile jego przezierność jest nie mniejsza niż 50%; w innym przypadku ogrodzenie nie może być wyższe niż 1,2 m;

 • obiekty biurowe, handlowo- wystawiennicze, targowe: maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 2,5 m, o ile jego przezierność jest nie mniejsza niż 50%; w innym przypadku ogrodzenie nie może być wyższe niż 1,2 m;

 • obiekty oświaty, zdrowia, pomocy społecznej: maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 2,5 m;

 • obiekty magazynowe i techniczne: maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 3,5 m, o ile jego przezierność jest nie mniejsza niż 50%; w innym przypadku ogrodzenie nie może być wyższe niż 2,2 m;

 • obiekty sportowe: maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 3,0 m, o ile jego przezierność jest nie mniejsza niż 70%; w innym przypadku ogrodzenie nie może być wyższe niż 1,2 m;

 • ogrody działkowe: maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,5 m, a jego przezierność nie może być mniejsza niż 70%.

 

Jakich ogrodzeń nie wolno będzie wznosić

Zapisy uchwały ograniczają paletę materiałów konstrukcyjnych, z których wykonywane będą ogrodzenia przyległe do przestrzeni publicznych.

Zakazane będą następujące materiały:  

 • prefabrykowane płyty betonowe,

 • blacha fałdowana,

 • poliwęglan,

 • ostre elementy szklane lub ceramiczne.

 

Ogrodzenia między poszczególnymi posesjami nie są objęte zapisami uchwały.

Opłata karna

Uchwała krajobrazowa wprowadzi na obszarze miasta czytelne zasady sytuowania nośników reklamowych i szyldów, za których łamanie będzie mogła zostać naliczona dzienna opłata karna.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa, że opłata taka stanowi każdorazowo 40-krotność dwóch stawek – stałej i zmiennej.

Wysokość obu stawek ustalana jest co roku przez Ministra Finansów i w 2020 r. wynosić będzie odpowiednio 2,59 i 0,23 zł.

Opłata w części stałej naliczana jest dla każdego nośnika niezależnie od jego formy, zaś w części zmiennej uzależniona jest ściśle od powierzchni ekspozycyjnej usytuowanego niezgodnie z przepisami nośnika. Im większy zatem będzie niezgodny z przepisami nośnik reklamowy, tym większą rolę w określaniu wysokości kary będzie odgrywać zmienna część opłaty.

Sposób obliczenia przykładowej kwoty dziennej opłaty karnej w 2020 r.:

 • niezgodny z prawem nośnik reklamowy o powierzchni: 1 m2 = 40 x (0,23 zł x 1 m2 + 2,59 zł) = 112,80 zł;

 • niezgodny z prawem nośnik reklamowy o powierzchni: 100 m2 = 40 x (0,23 zł x 100 m2 + 2,59 zł) = 1023,60 zł.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie architektura.um.warszawa.pl.  

 


Nie znalazłeś informacji?