Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null Warszawski Panel Klimatyczny

Podczas Warszawskiego Panelu Klimatycznego przyjęto mapę drogową czyli 49 rekomendacji, które mają zwiększyć efektywność energetyczną i udział OZE w bilansie energetycznym miasta. Jak dzisiaj przebiega wdrażanie przyjętych rozwiązań?

Warszawski Panel Klimatyczny ruszył w listopadzie 2020 r. 90 losowo wybranych mieszkańców stolicy we współpracy z ekspertami miało zdecydować o dalszych kierunkach rozwoju miasta w kontekście efektywności energetycznej. Finalnie przyjęto 49 rekomendacji dla Warszawy, a prezydent Rafał Trzaskowski zadeklarował, że rozwiązania przegłosowane przez co najmniej 80% panelistów będą dla stolicy wiążące. Odpowiedzialność za wdrażanie lub koordynację wdrażania poszczególnych rekomendacji została podzielona pomiędzy komórki urzędu, zgodnie z właściwością merytoryczną.

W najbliższym czasie prace rozpocząć ma specjalny Zespół Monitorujący wdrażanie rekomendacji ubiegłorocznego panelu.

Ekologiczne i efektywne energetycznie budownictwo

Część rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego dotyczyła kwestii związanych z budownictwem, m.in. z systemem zarządzania energią. Miasto chce zrealizować pilotażowy projekt modernizacji 50 wybranych budynków miejskich, pod kątem zwiększenia ich efektywności energetycznej, a także efektywności systemu wentylacyjnego i instalacji ciepłej wody użytkowej. Taki pilotaż pokaże z jakimi kosztami i z jakim zakresem prac trzeba będzie się liczyć w najbliższej przyszłości.

Na finiszu są prace nad Warszawskim Standardem Zielonego Budynku, czyli zbiorem wytycznych dla miejskich inwestorów w procesie planowania, realizacji, modernizacji i użytkowania budynków. Dokument został opracowany jeszcze w listopadzie 2021 r. Obecnie analizowane są uwagi przekazane w trakcie konsultacji społecznych, a w najbliższych miesiącach standard ma zostać wdrożony zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

Trwają również prace nad strategicznymi rozwiązaniami w zakresie ograniczania energochłonności nowobudowanych obiektów, termomodernizacji budynków i „mapy” drogowej 100% OZE dla Warszawy. Za działania w tym zakresie odpowiada Biuro Infrastruktury.

Green Climate Action Plan

10 panelowych rekomendacji włączono do działań krótkoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju (do 2030 r.), stanowiącej jeden z elementów planu osiągnięcia przez stolicę neutralności klimatycznej (Green Climate Action Plan). To rekomendacje dotyczące m.in. wspomnianego już Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku, ale także takie rozwiązania jak: wytwarzanie energii elektrycznej przez miasto, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na obszarach zabudowanych czy kampanie społeczne adresowane do różnych grup mieszkańców stolicy.

Odnawialne źródła energii

Zgodnie z rekomendacjami panelu, do 2030 r. na dachach tych miejskich budynków, na których istnieje taka możliwość, mają zostać zainstalowane panele fotowoltaiczne. Obecnie trwają prace nad szczegółowym planem instalacji na miejskich budynkach i parkingach oraz parkingach P+R. Niezależnie od tych działań, ZTM Warszawa rozstrzygnął już konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną modernizacji parkingu P+R Połczyńska oraz prowadzi prace analityczne nad modernizacją parkingu P+R Młociny. Trwają roboty budowlane na parkingu P+R Żerań PKP oraz opracowana jest dokumentacja projektowa parkingu P+R Jeziorki PKP. Prowadzone są również prace projektowe dotyczące modernizacji Schroniska Na Paluchu i Warszawskiego ZOO. Wszystkie te inwestycje zakładają montaż paneli fotowoltaicznych, a część z nich również inne rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną obiektów.

W trakcie realizacji jest też największa miejska inwestycja w OZE, wdrażana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – powstaje 7 instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 6,7 MW. Niezależnie od tego panele montowane są na budynkach szkolnych i urzędach. Obecnie na terenie Warszawy instalacje fotowoltaiczne są zainstalowane na ponad 141 budynkach miejskich.

W ekologiczne źródła energii inwestuje nie tylko m.st. Warszawa, ale także sami mieszkańcy stolicy. Aby skrócić czas ubiegania się o dotację miejską na ten cel, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej ponad dwukrotnie zwiększyło w 2021 r. zatrudnienie w Wydziale Dotacji.

Doradztwo energetyczne i edukacja

Zgodnie z rekomendacjami, przy Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej rozpoczęło działalność 4 mobilnych doradców energetycznych. Eksperci mają pomagać mieszkańcom w doborze rozwiązań dotyczących OZE i efektywności energetycznej oraz pomagać z formalnościami. Uzupełnieniem dla ich działalności będzie stacjonarny punkt doradztwa w mieście, który ma zacząć funkcjonować w tym roku.

Efektem Warszawskiego Panelu Klimatycznego były także rekomendacje dotyczące działań edukacyjnych. Obecnie opracowywany jest dokładny plan w tym zakresie, ale niezależnie od niego, jeszcze w ubiegłym roku miasto opracowało i przekazało warszawskim placówkom oświatowym materiały edukacyjne i scenariusze lekcji na temat zmian klimatu i tego w jaki sposób wpływa na nie system żywnościowy. Powstał także „Poradnik adaptacji do zmian klimatu”, kierowany do mieszkańców Warszawy, administratorów budynków oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Poradnik będzie dostępny w tym roku.

Czym jest panel?

Panel obywatelski to demokratyczna forma włączania mieszkańców i mieszkanek w proces wytyczania kierunków polityki danego miasta lub państwa. W Warszawie – ze względu na temat, którego panel dotyczy – odbywał się pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny.

Paneliści i panelistki byli wybierani losowo, co pozwalało na stworzenie różnorodnej grupy uczestników i uczestniczek – tak różnorodnej jak struktura miasta (państwa). W panelu znajdowały się więc osoby różnej płci, w różnym wieku, z różnych dzielnic (regionów), o różnym wykształceniu.

Od osób biorących udział w panelu nie była wymagana żadna specjalistyczna wiedza, ponieważ dostawały one wsparcie od ekspertów i ekspertek, którzy przygotowali przystępne materiały i wystąpienia z danej dziedziny. Istotne jest przy tym, że podczas panelu przedstawiane były różne perspektywy, różne punkty widzenia i jak najszersza paleta możliwych rozwiązań – o to dbał Zespół Koordynujący.

Paneliści i panelistki poznawali efekty i koszty poszczególnych rozwiązań podczas spotkań edukacyjnych, a następnie – wyposażeni w tę wiedzę – w toku rozmów i dyskusji w małych grupach szukali najlepszych rozwiązań dla miasta. Na zakończenie wypracowane rozwiązania zostały poddane pod głosowanie całego panelu. W ten sposób powstała lista rekomendacji, które mają charakter wytycznych dla miasta.

Przydatne informacje

Podstawa prawna

Warszawski Panel Klimatyczny realizowały trzy niezależne organizacje społeczne: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacja Pole Dialogu i Fundacja Civis Polonus i był finansowany w ramach zadania publicznego pn. „Warszawski Panel Klimatyczny”, zleconego przez m.st. Warszawa, na podstawie Zarządzenia nr 756/2020 (otwarcie w nowym oknie) Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2020 roku.

Nie znalazłeś informacji?