null Warszawskie Centrum Wielokulturowe

Centrum Wielokulturowe

ul. Jagiellońska 54

03-463 Warszawa

tel. +48 22 648 11 11

e-mail: centrum@cww.waw.pl

 

Centrum prowadzi działania edukacyjne, kulturalne oraz wspierające integrację, takie jak: porady prawne, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, nauka języka polskiego. Centrum udostępnia sale dla wszystkich, którzy chcą zorganizować wydarzenie promujące wielokulturowość oraz integrację sąsiedzką.

 

Centrum Wielokulturowe (otwarcie w nowym oknie)

Porady prawne

Porady skierowane są do cudzoziemców przebywających na terenie Warszawy i dotyczą:

 1. legalizacji pobytu, w tym doradztwa w zakresie odpowiedzi na wezwania organu, uzupełnienie dokumentów oraz odwołań od decyzji, obywatelstwa,

 2. zawarcia związku małżeńskiego w tym pomiędzy cudzoziemcem a obywatelką/em polskim,

 3. spraw z zakresu prawa pracy, praw pracowniczych w tym zatrudnienia, w zakresie warunków pracy i płacy, nawiązywania i rozwiązywania umów, wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,

 4. zawierania i rozwiązywania umów najmu,

 5. z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego.

 

Centrum Wielokulturowe (otwarcie w nowym oknie)

Doradca zawodowy

Udzielamy porad i wsparcia w zakresie m.in.:

 1. informacji dot. możliwości i sposobu legalizacji pobytu w Polsce

 2. informacji dot. dokumentacji wymaganej do legalizacji pobytu i pracy w Polsce

 3. pomocy przy wypełnianiu wniosków

 4. pomocy przy rezerwacji terminów wizyt w urzędach

 5. pomocy przy przygotowaniu pism proceduralnych

 6. informowania o prawach i obowiązkach cudzoziemców podczas ich pobytu i pracy w Polsce, wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 7. ustnych tłumaczenia korespondencji urzędowych

 8. podstawowego doradztwa i wsparcie zawodowe, pośrednictwo pracy w formie ułatwienia kontaktu z agencjami pracy, zapewniających bezpłatną rekrutację dla pracowników

 9. kierowania przypadków wymagających interwencji indywidualnej do oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy lub instytucji państwowych lub organizacji pozarządowych

 

Centum Wielokulturowe (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?