Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska

null Wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, spełniający wymagania art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 5. Skompletowane dokumenty wyślij pocztą na adres: 
  1. Biuro Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, w przypadku instalacji posiadających pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  2. Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na lokalizację instalacji, w przypadku zgłoszenia instalacji.
 6. Zgodnie z ww. ustawą twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 10 dni od dnia wpływu wniosku. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu). 
 7. Decyzja pozwalająca na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła zostanie dostarczona pocztą.

Decyzja pozwalająca na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła stanowić będzie integralną część pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowanego albo zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, sporządzony zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 k.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 2. Dokument stanowiący potwierdzenie dystrybutora ciepła o braku możliwości wytworzenia niezbędnego wolumenu ciepła w oparciu o inne źródła w sieci ciepłowniczej, dla których nie występują zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, wymienione w art. 61. ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; ww. dokument nie jest wymagany w przypadku podmiotu jednocześnie prowadzącego działalność gospodarczą w obszarze wytwarzania ciepła oraz jego dystrybucji. 
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:
  1. za wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła,
  2. za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
  3. za ewentualne poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

Opłaty

 1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła. 
 2. 17 zł - opłata skarbowa za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 
 3. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.
 4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika Nr 21 1030 1508  0000 0005 5000 0070 lub w kasie dowolnej dzielnicy. 
 5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. 
 6. Zwolnione z opłaty skarbowej są: 
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA
Skompletowane dokumenty prześlij na adres:

 1. Biuro Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, w przypadku instalacji posiadających pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 
 2. Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na lokalizację instalacji, w przypadku zgłoszenia instalacji.

W przypadku braków formalnych zostaniesz powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.

ODBIÓR
Dokumenty będą wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Biuro Ochrony ŚrodowiskaWydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych (w przypadku instalacji posiadających pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza).
 2. Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na lokalizację instalacji (w przypadku zgłoszenia instalacji).

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 61 ust. 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw organ właściwy wydaje decyzję w terminie 10 dni od dnia wpływu wniosku i nadaje tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?