Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

null Wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Krok po kroku

  1. Wypełnij wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. We wniosku wskaż język akceptowany w kraju, w którym będzie przedłożony wielojęzyczny formularz standardowy (angielski, czeski, duński, fiński, grecki, irlandzki, maltański, niemiecki, portugalski, słowacki, szwedzki, włoski, bułgarski, chorwacki, estoński, francuski, hiszpański, litewski, niderlandzki, polski, rumuński, słoweński, węgierski, łotewski).
  2. Złóż wniosek do organu gminy właściwej do wydania zaświadczenia. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu.
  2. Oryginał zaświadczenia, jeżeli zostało wydane wcześniej.
  3. Dokument tożsamości (do wglądu).

Opłaty

17 zł - opata za wydanie formularza wielojęzycznego.

Opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy - wykaz rachunków w poszczególnych dzielnicach. 

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

  1. Wielojęzyczny formularz standardowy jest wydawany do zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie ma pobyt stały lub pobyt czasowy przez Delegaturę Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędzie dzielnicy m.st Warszawy.
  2. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego można złożyć jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub po wydaniu zaświadczenia.
  3. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego składa się w postaci odpowiedniej do postaci wniosku o wydanie zaświadczenia.
  4. Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania zaświadczenia, do którego ma być dołączony formularz.
  5. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?