Zadania z zakresu gospodarki leśnej

null Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Pliki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 2. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 4. Skompletowane dokumenty złóż przez ePUAP lub pocztą.
 5. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu).
 6. Zaświadczenie zostanie dostarczone pocztą.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie przez Lasy Miejskie - Warszawa.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275).
 2. Pełnomocnictwo  w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem).
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
 3. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urzędu miasta stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za zaświadczenie dla działki/ek ew. nr……..z  obrębu…..”.

 1. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. za pośrednictwem poczty na adres: Lasy Miejskie - Warszawa –  ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa,
 2. za pośrednictwem ePUAP,
 3. osobiście w siedzibie Lasów Miejskich –  Warszawa (pon. – pt., w godz. 7.30 – 15.30).

MIEJSCE ODBIORU:

 1. za pośrednictwem poczty,
 2. za pośrednictwem ePUAP (tylko jeżeli wniosek został złożony w tej formie),
 3. osobiście w siedzibie Lasów Miejskich - Warszawa (pon. – pt., w godz. 7.30 – 15.30).

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?