Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

null Wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych osobowych przetwarzanych w rejestrze mieszkańców m.st. Warszawy, rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych, rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia z odpisem danych osobowych.
 2. Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej dzielnicy na terenie m.st. Warszawy. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link: rezerwacje.um.warszawa.pl).
 3. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego.
 4. Wniosek możesz złożyć również przez platformę ePUAP.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie – rejestr mieszkańców.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie – Rejestr Dowodów Osobistych.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z odpisem danych osobowych.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 3. Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy.
 4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?