Specific category icon

Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej

Wstecz

Wydawanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zw

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Pamiętaj o wskazaniu we wniosku uprawnionych do dokonania odłowu lub odstrzału redukcyjnego oraz  miejscu odstawienia odłowionej zwierzyny lub odstrzelonej redukcyjnie,
 6. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Ochrony Środowiska lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
 7. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 8. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 9. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji, sporządzony zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168):
  a. uzasadnienie wniosku,
  b. wskazanie uprawnionych do dokonania odłowu lub odstrzału redukcyjnego,
  c. wskazanie miejsca odstawienia odłowionej zwierzyny lub odstrzelonej redukcyjnie.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy,
- bezpośrednio w kasie Dzielnicy,
- u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.
Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

3. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
-Biuro Ochrony Środowiska,
-Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
-Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
-za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:
-osobiście w Wydziale Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta - po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
-za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 13 października 1995 - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Wymagane załączniki

Brak.


Nie znalazłeś informacji?