Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej

null Wydawanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zw

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Pamiętaj o wskazaniu we wniosku uprawnionych do dokonania odłowu lub odstrzału redukcyjnego oraz  miejscu odstawienia odłowionej zwierzyny lub odstrzelonej redukcyjnie.
 6. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Ochrony Środowiska lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy.
 7. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu.
 8. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 9. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji, sporządzony zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie:
  a. uzasadnienie wniosku,
  b. wskazanie uprawnionych do dokonania odłowu lub odstrzału redukcyjnego,
  c. wskazanie miejsca odstawienia odłowionej zwierzyny lub odstrzelonej redukcyjnie.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  1. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,
  2. bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy,
  3. u inkasenta.
 3. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:

 1. Biuro Ochrony Środowiska,
 2. Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
 3. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy,
 4. za pośrednictwem poczty.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Miejsce odbioru:

 1. osobiście w Wydziale Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 2. za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?