Administracja architektoniczno-budowlana

null Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP.

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Do wniosku dołącz:
  1. trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,
  5. postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,
  6. upoważnienie udzielone osobie działającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście,
 3. Złóż wniosek i dokonaj opłat.
 4. W przypadku gdy Twój wniosek nie będzie kompletny, organ, do którego go złożono, wezwie Cię do uzupełnienia wniosku. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów we wskazanym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i trzeba będzie złożyć nowy wniosek.
 5. O ile wniosek będzie kompletny (lub zostanie uzupełniony), organ podejmie działania sprawdzające i w przypadku, gdy projekt będzie wymagał poprawienia lub wymagane będzie uzyskanie opinii, uzgodnień i dokumentów, organ nałoży na Ciebie obowiązek dokonania uzupełnień i poprawek, wskazując termin do dokonania takich czynności. Pamiętaj, że niewykonanie nałożonych obowiązków będzie podstawą do wydania decyzji odmownej.
 6. Zgodnie z art. 35 Kpa oraz art. 36 § 1 Kpa, ustala się termin załatwienia sprawy nie później niż 65 dni od dnia wszczęcia postępowania, z zachowaniem zasad wynikających z art. 35 ust. 6 i 8 ustawy – Prawo budowlane.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę (formularz wniosku z wykazem wymaganych załączników stanowi załącznik do karty informacyjnej).
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. 17 zł dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.
 2. 47 zł zatwierdzenie projektu budowlanego.
 3. opłata za pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych w zależności od rodzaju inwestycji:
  1. 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, ale nie więcej niż 539 zł budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna.
  2. 14 zł budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym.
  3. 48 zł inny budynek.
  4. 20 zł studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków.
  5. 112 zł budowla związana z produkcją rolną.
  6. 2143 zł sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi.
  7. 105 zł – sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe  o długości do 1 km.
  8. 155 zł inna budowla.
  9. 91 zł urządzenia budowlane z obiektem budowlanym.
 4. pozwolenie na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego oraz wznowienie robót budowanych opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych dla nowych obiektów.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Nie podlegają opłacie skarbowej podania w sprawie budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej przy obliczaniu opłat.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Miejski portal e-usług Moja Warszawa
 2. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy. Dotyczy następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji Wojewody):
  1. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
  2. o wysokości powyżej 30 m,
  3. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
  4. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
  5. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy,
  6. dotyczących dróg powiatowych.
 3. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy.

Dotyczy pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i Wojewody (w zakresie dróg publicznych dotyczy dróg gminnych). 

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Architektoniczno-Budowlany jw.
 2. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy jw.

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 35 Kpa oraz art. 36 § 1 Kpa, ustala się termin załatwienia sprawy nie później niż 65 dni od dnia wszczęcia postępowania, z zachowaniem zasad wynikających z art. 35 ust. 6 i 8 ustawy – Prawo budowlane.

Tryb odwoławczy

Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę jest wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:
  1. złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 2. W przypadku robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków, roboty budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt i w związku z powyższym:
  1. przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych należy uzyskać aktualną (wydaną maksymalnie na 7 dni przed rozpoczęciem prac) opinię ornitologiczną stwierdzającą obecność lub brak gatunków chronionych (ptaków i nietoperzy) lub ich siedlisk;
  2. należy stosować się do zaleceń zawartych w opinii przyrodniczej, a w szczególności dostosowania terminu i sposobu wykonania prac do gatunków chronionych i ich siedlisk;
  3. w okresie od 1 marca do 16 października, w przypadku obecności chronionych gatunków ptaków gnieżdżących się w otworach wentylacyjnych, przed rozpoczęciem robót dociepleniowych należy uzyskać:
   1. w przypadku ptaków objętych ochroną ścisłą:
    •  zgodę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na płoszenie ptaków objętych ścisłą ochroną (w przypadku braku jaj i młodych w gniazdach) w trybie art.56 ust.1 pkt 1, w związku z art.52 ust.1 pkt. 11 ustawy z 16 kwietnia 04 r. o ochronie przyrody,
    • zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na niszczenie jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych oraz niszczenie ich siedlisk w trybie art.56 ust.2 pkt 2, w związku z art.52 ust.1 pkt 3-9 ustawy z 16 kwietnia 04 r. o ochronie przyrody;
   2. w przypadku ptaków objętych ochrona częściową:
    • zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na płoszenie tych gatunków, umyślne niszczenie jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych oraz niszczenie ich siedlisk w trybie art.56 ust.2 pkt 1, w związku z art.52 ust. 1-9 ustawy z 16. kwietnia 04 r. o ochronie przyrody;
 3. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązek zawarty w art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym, każdy kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
  1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot:
  2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia:
  3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 4. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność składanego projektu budowlanego, w szczególności w zakresie:
  1. odwadniania wykopów budowlanych oraz odprowadzania wód z wykopów budowlanych,
  2. posiadania wymaganych pozwoleń wodnoprawnych bądź zgłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo wodne.
 5. W sprawach dotyczących prowadzenia robót na zanieczyszczonych terenach poprzemysłowych zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na aktualność badań standardów jakości gleby i ziemi oraz związanej z nimi remediacii w razie przekroczenia standardów, w przypadku:
  1. historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska);
  2. szkód w środowisku w powierzchni ziemi (zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?