Specific category icon

Administracja architektoniczno-budowlana

Wstecz

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Do wniosku dołącz:
  a. zgodę właściciela obiektu (jeżeli nie jest nim wnioskodawca);
  b. szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  c. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  d. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  e. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  f. projekt rozbiórki obiektu (w zależności od potrzeb);
  g. upoważnienie udzielone osobie działającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście.
 3. Złóż wniosek i dokonaj opłat.
 4. W przypadku gdy Twój wniosek nie będzie kompletny, organ, do którego go złożono, wezwie Cię do uzupełnienia wniosku. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów we wskazanym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i trzeba będzie złożyć nowy wniosek.
 5. O ile wniosek będzie kompletny (lub zostanie uzupełniony), organ podejmie działania sprawdzające i w przypadku, gdy projekt będzie wymagał poprawienia lub wymagane będzie uzyskanie opinii, uzgodnień i dokumentów, organ nałoży na Ciebie obowiązek dokonania uzupełnień i poprawek wskazując termin do dokonania takich czynności. Pamiętaj, że niewykonanie nałożonych obowiązków będzie podstawą do wydania decyzji odmownej.
 6. Pozwolenie zostanie wydane w terminie do 65 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (formularz wniosku z wykazem wymaganych załączników stanowi załącznik do karty informacyjnej).
 2. Zgoda właściciela obiektu.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • 17 zł - za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika.
 • 36 zł - za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

1.Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.

Dotyczy następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji Wojewody):

 1. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2.
 2. o wysokości powyżej 30 m.
 3. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych.
 4. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
 5. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy.
 6. dotyczących dróg powiatowych.

2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy.

Dotyczy pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i Wojewody (w zakresie dróg publicznych - dotyczy dróg gminnych).  

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę jest Wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2016  r. poz. 290 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.).
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493).

Nie znalazłeś informacji?